Lurer du på hva en lønnssamtale egentlig er?

Lurer du på hva en lønnssamtale egentlig er?

Publisert: 02.03.2021

Du kan ha rett til en samtale om lønn med din leder hvert år. Du har investert i en lang og viktig utdanning som arbeidsgiver har nytte av. Det skal du også ha uttelling for lønnsmessig! Benytt deg av muligheten til å be om en lønnssamtale. Les våre tips.

«Arbeidstaker skal tilbys lønnssamtale, der vedkommende får anledning til å diskutere lønnsspørsmål og lønnsutviklingsmuligheter med sin nærmeste overordnede.»Naturviternes tariffpolitiske plattform

av Ingvild Irgens-Jensen, Naturviterne

Hvorfor lønnssamtale?

Lønnssamtalen gir deg mulighet til å påvirke din egen lønn. Den kan avdekke om det har skjedd endringer i stillingen din, og om lønnsnivået ditt er for lavt sammenliknet med andre med tilsvarende stilling som deg. Gjennom lønnssamtalen kan du få synliggjort kompetansen din og hvordan du bidrar til å skape resultater og nå virksomhetens mål. En lønnssamtale vil også bidra til å synliggjøre forventninger og avklare avvik mellom din og din leders oppfatning av riktig lønnsnivå. Lønnssamtalen gir rett og slett en mer treffsikker fordeling av lønn.

Hva er en lønnssamtale?

En lønnssamtale er en formell samtale mellom leder og arbeidstaker om lønnsutvikling. Det er en samtale om hva du og din leder mener er et riktig lønnsnivå for deg, og hva du kan gjøre for å oppnå bedre lønnsutvikling. Men det er som regel noe annet enn forhandlinger.

Om og hvor mye lønnsjustering du får, blir fastsatt på et senere tidspunkt, men da skal arbeidsgiver ta høyde for de innspillene som har kommet fram gjennom lønnssamtalene noen virksomheter er lønnssamtale og lønnsforhandlinger sammenfallende.

Får du ikke tilbud om lønnssamtale, bør du be din leder om en slik samtale selv.

Objektiv vurdering

Uavhengig av om du som medlem i Naturviterne jobber i en privat, kommunal eller statlig virksomhet, gjelder at all lønnsdannelse skjer lokalt i virksomheten din etter lokale forhandlinger med våre tillitsvalgte.

Tariffavtalene legger opp til at en andel av det som årlig forhandles fram med de tillitsvalgte skal arbeidsgiver fordele individuelt etter kriterier fastsatt i tariffavtalen og i den lokale lønnspolitikken i virksomheten. Lønnsjusteringen skal baseres på en individuell objektiv vurdering og ikke ren synsing fra arbeidsgiver eller såkalt trynefaktor. En forutsetning for dette er at det gjennomføres lønnssamtaler slik at ditt syn på hvordan du utfører jobben din og hvordan du oppfyller kriteriene i lønnspolitikken også kommer fram før arbeidsgiver foretar lønnsjusteringene.

Privat sektor

For deg som jobber i en privat virksomhet som er medlem i enten NHO, Spekter eller Virke, følger det av tariffavtalene som virksomheten din er bundet av, at det skal være en årlig dialog mellom deg som ansatt og leder om lønn. Det vil si at det skal gjennomføres lønnssamtaler før arbeidsgiver fordeler lønn individuelt.

Offentlig sektor

I stat og kommune er det vanligst at du som ansatt sender inn skriftlig krav om lønnsjustering i forkant av at de tillitsvalgte forhandler med arbeidsgiver. Er du statlig eller og kommunalt ansatt har du imidlertid også krav på en lønnssamtale med arbeidsgiver dersom du ber om det.

Av Hovedtariffavtalen med KS som gjelder for alle våre medlemmer i kommunesektoren, går det fram at dersom du som arbeidstaker ber om en lønnsutviklingssamtale, så skal møtetidspunkt fastsettes innen 14 dager. Det går videre fram at i samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker kan oppnå bedre lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen og du kan ha med tillitsvalgt dersom du ønsker det jf. Hovedtariffavtalen kap. 3 pkt. 3.2.2.

I staten er det en liknende bestemmelse i Hovedtariffavtalen hvor det går fram at arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling jf. kap. 3 Fellesbestemmelsene § 5.

Lønnssamtale vs medarbeidersamtale

En lønnssamtale skal ideelt sett handle om lønnen din og hva du kan gjøre for å oppnå bedre lønnsutvikling. En medarbeidersamtale er en samtale om jobben din, hvordan det går med arbeidsoppgavene, hvilke mål som skal settes, hvordan du trives på jobben og dine utviklingsmuligheter. Begge samtalene er viktige, men har forskjellige formål. Lønnssamtalen bør være en egen samtale, så lønn ikke bare blir et tema som tas opp på vei ut døra fra medarbeidersamtalen.    

En kan tenke seg et årshjul hvor medarbeidersamtaler gjennomføres den ene halvåret. Deretter kommer en mellomliggende periode hvor du får mulighet til å fokusere på målene som du og din leder setter i medarbeidersamtalen før det gjennomføres lønnssamtaler det neste halvåret. Deretter forhandler arbeidsgiver og de tillitsvalgte i virksomheten om den totale lønnsrammen for året og hvor stor del av rammen som skal gis som individuelle tillegg og hvor mye som skal fordeles generelt det vil si likt til alle.

Til slutt fordeler arbeidsgiver den andelen som i oppgjøret er avsatt til individuell fordeling ut fra kriteriene i tariffavtalene, den lokale lønnspolitikken i virksomheten din og de innspillene som har kommet fram i lønnssamtalene med de enkelte.

Lønnssamtaler og lokal lønnsdannelse

Det går fram av Naturviternes tariffpolitiske plattform at «Den enkeltes lønn skal gjenspeile vedkommendes utdanning, kompetanse, innsats, ansvar og oppnådde resultater.»

Disse kriteriene for individuell lønnsdannelse er også nedfelt i Naturviternes hovedtariffavtaler og gjelder for de fleste av våre medlemmer. Det går fram av avtalene at det skal være en lokal lønnspolitikk i virksomhetene som skal drøftes med de tillitsvalgte og gjøres kjent for de ansatte.

I den lokale lønnspolitikken skal kriteriene for individuell lønnsdannelse i hovedtariffavtalene utdypes og tilpasses til forholdene i virksomheten din. For å sikre forutsigbarhet for den ansatte, er det viktig at kriteriene for individuell avlønning årlig drøftes med de tillitsvalgte og at de gjøres kjent for de ansatte i god tid før lønnsforhandlingene. På denne måten har den ansatte mulighet til å innrette seg etter kriteriene og arbeidsgiver kan bruke kriteriene som et styringsverktøy som det også er naturlig å ta utgangspunkt i når det gjennomføres lønnssamtaler med den enkelte.

Gjennomføring av lønnssamtaler og praktiske tips

Når du og din leder har blitt enige om tidspunkt for lønnssamtalen, er det viktig at du forbereder deg godt.

 • Først og fremst bør du forsikre deg om at leder har mulighet til å påvirke lønnen din eller i det minste har mulighet til å videreformidle innspillene dine til den/de som har det endelige ordet når det gjelder lønnsnivået ditt. Har ikke lederen din det, bør du be om en samtale med den som har påvirkningsmulighet.
 • For det andre bør du sjekke virksomhetens status. Hvordan ligger dere an økonomisk, hvordan er framtidsutsiktene? Er det spart penger for eksempel på vakante stillinger, omorganisering eller annet? Her kan det være lurt å ta en titt i årsrapporten eller andre styringsdokumenter.
 • Sett deg godt inn i virksomhetens lønnspolitikk og kriteriene for individuell fordeling av lønn. Du bør ta utgangspunkt i disse når du argumenterer. Lønnspolitikken finner du ofte i lokale særavtaler eller vedlegg til disse, eventuelt i personalhåndboken for virksomheten.
 • Gjør en egenvurdering opp mot kriteriene. Hvilke positive forhold vil du trekke fram? Vis til gode personlige egenskaper som for eksempel at du er samarbeidsvillig, tar ansvar og har stå på vilje. Men ikke overdriv!
 • Det er også lurt å sjekke Naturviternes lønnsstatistikk og eventuelt annen statistikk som du vet at virksomheten legger vekt på for eksempel Rådgivende ingeniørers statistikk (RIF). Hvordan ligger du an i forhold til denne? Hvordan ligger du an i forhold til andre kollegaer det er relevant å sammenlikne seg med?
 • Det kan være greit å tenke gjennom eventuelle innspill arbeidsgiver måtte ha på jobbutførelsen din.

Når du er i gang med samtalen bør du:

 • Være mest mulig positiv
 • Ta initiativ og styr gjerne samtalen litt underveis
 • Vær tydelig og kortfattet
 • Sikre deg at arbeidsgiver har forstått det du sier og hva dere er enige om
 • Ikke bli privat eller spor samtalen inn på andre temaer enn lønn
 • Vær forberedt på de tilbakemeldingene som måtte komme
 • Be om at det skrives et referat, sånn at du har dette å vise til i ettertid.

Hva hvis du ikke er fornøyd med lønnsjusteringen?

Er du ikke fornøyd med den lønnsjusteringen du får etter at en lønnssamtale er gjennomført, kan du be arbeidsgiver om en begrunnelse for vurderingen. Det kan være lurt å merke seg denne og de innspillene arbeidsgiver kom med under lønnssamtalen og følge disse opp fram mot neste lønnssamtale.

Kontaktperson

Iuliana P. Pedersen
Iuliana P. Pedersen Advokat og juridisk fagsjef
984 74 690
Se e-post