Partsmøte mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt

Partsmøter som fungerer: tips for tillitsvalgte

Partsmøter mellom tillitsvalgte og ledelse er essensielle for å representere ansattes interesser, basert på hovedavtalen. Men hvordan kan disse møtene bli mer enn bare en formalitet for deg? Her er seks konkrete tips som kan forbedre samspillet og dialogen mellom deg, dine kolleger, og ledelsen.

Partsmøter med ledelsen er en viktig arena der du som tillitsvalgt har muligheten til å påvirke og representere de ansattes interesser og behov. Partsmøter med ledelsen følger av hovedavtalen, og møtet gis ulike navn fra virksomhet til virksomhet: 'informasjon', 'drøfting og forhandlingsmøter' (IDF-møter), 'Hovedavtalemøter' (HA-møter), 'Samarbeidsmøter,'
og liknende. 

Ulike krav til antall medlemmer


For å delta i partsmøter, må en fagforening ha nok medlemmer ved hver arbeidsplass. Antall medlemmer man trenger varierer fra ett tariffområde til et annet, og fra virksomeht til virksomhet. Ved noen arbeidsplasser fungerer fagforeningene sammen som en samlet gruppe fra Akademikerne, mens på andre steder opptres det kun som selvstendige primærforeninger, noe som betyr at foreninger som Naturviterne kun representerer sine egne medlemmer, ikke andre fagforeninger.

I partsmøtet har du som tillitsvalgt en formell rolle som en likeverdig part med arbeidsgiver, og arbeidsgiver plikter å informere, drøfte og forhandle ulike saker med deg som tillitsvalgt. Dette følger blant annet av arbeidsmiljøloven og den enkelte hovedavtale.

Seks tips for tillitsvalgte
 

1. Få innsikt i medlemmenes behov
For å kunne representere medlemmene og deres behov, er det lurt å ha et inntrykk av hvem de er, og hvilke behov og ønsker de har for arbeidsplassen sin. I noen virksomheter ser du som tillitsvalgt medlemmene hver dag i korridoren eller i lunsjen. Andre steder er gruppa mer geografisk spredt og det er vanskeligere å vite hva som er medlemmenes behov. Medlemsmøter hvor man diskuterer ulike pågående saker som berører medlemmenes arbeidssituasjon, er derfor et kjempesmartutgangspunkt for å få en forståelse av medlemmenesbehov. 

Før møtet er det viktig å kommunisere med de ansatte du representerer for å forstå deres behov, bekymringer og synspunkter. Dette vil hjelpe deg med å effektivt representere deres interesser under møtet. Du kan lese mer om hvordan drifte et vellykket lokallag her.

2. Samarbeid: Partsmøtene er i hovedsak preget av godt samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, og ses i det store og hele på som en mulighet for samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen for å løse problemer, adressere bekymringer og forbedre arbeidsforholdene for de ansatte. Åpen og effektiv kommunikasjon er avgjørende for å oppnå dette. 

3. Innkalling og agenda: Møter med ledelsen for tillitsvalgte blir vanligvis innkalt på forhånd, ofte avtales årets møteserie allereed ved starten av året. En agenda skal bli distribuert i forkant, som beskriver temaene som skal diskuteres. Som tillitsvalgt kan du også løfte temaer eller saker som du eller medlemmene ønsker at skal diskuteres.

4. Tilstrekkelig tid: Som tillitsvalgt skal du gis tilstrekkelig tid til arbeidet som kreves som tillitsvalgt. Hvis du er i en periode hvor mye tid må brukes på tillitsvalgtarbeidet, må ledelsen tilrettelegge slik at du får tid til dette. Dette innebærer også at ledelsen ikke kan komme med store saker kort tid før partsmøtet og forvente at du er klar til å drøfte eller forhandle saken. I disse tilfellene tar du saken til orientering, og forteller at drøfting eller forhandlinger må skje i neste partsmøte.

5. Kunnskap: Som tillitsvalgt forventes det ikke at du kan alt. Hvis det kommer saker på agendaen du ikke kan tilstrekkelig om, vær åpen om dette og se om det mulig å få en nøyere gjennomgang av saken fra arbeidsgiver. Det finnes også muligheter for kursing innenfor ulike områder, både fra Naturviterne og fra arbeidsgiver. Ofte kan felleskursing med arbeidsgiver være et godt tiltak som både fremmer bedre lokalt samarbeid og at alle har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

6. Ha et felleskap med andre tillitsvalgte: Selv om det er noen ideologiske skillelinjer mellom de ulike fagforeningene og hovedsammenslutningene på din arbeidsplass, har vi stort sett sammenfallende synspunkter og interesser i de aller fleste sakene. Du behøver derfor ikke å være alene i rollen som tillitsvalgt, men kan trekke på fellesskapet blant de andre tillitsvalgte på din arbeidsplass. Sammen står man også sterkere i møte med ledelsen.

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere