Bli medlem i Naturviterne

Vedtekter

Vedtatt av Naturviternes landsmøte 11.03.21.

§ 1 Navn og formål

Organisasjonens navn er Naturviterne.

Naturviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser, bl.a. gjennom å tilby medlemsfordeler og synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskaping. Naturviterne er partipolitisk uavhengig.

§ 2 Medlemskap

Naturviterne har følgende medlemskategorier:

a) Ordinære medlemmer: Personer med høyere utdanning på mastergrad-/hovedfagsnivå fra studier der naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av utdanningen. Hovedstyret kan ta opp andre medlemmer etter søknad.

b) Studentmedlemmer: Studenter som har startet studium som kan føre frem til mastergrad innen naturvitenskapelige eller andre relevante fag.

c) Æresmedlemmer.

§ 2-1 Medlemmenes rettigheter og plikter

a) Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer.

b) Individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt er tilgjengelig etter tre måneders ordinært medlemskap.

c) Medlemmene som ikke har betalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

d) Skriftlig utmelding. Utmeldingen vil være endelig fra nærmeste kvartalsslutt (31. mars, 30. juni, 30. september eller 31. desember).1

1: Utmeldingen gjøres gjeldende fra nærmeste fremtidige kvartalsslutt og innebærer at kontingent til denne dato skal betales.

§ 2-2 Eksklusjon

Hovedstyret kan ekskludere et medlem som har handlet i strid med Naturviternes vedtekter og øvrige bestemmelser og vedtak fattet av lovlig valgte organer, eller som aktivt motarbeider organisasjonen. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall av hovedstyrets samlede antall medlemmer. Før vedtak om eksklusjon fattes skal vedkommende medlem ha fått anledning til å uttale seg. Hovedstyrets vedtak om eksklusjon kan ankes til landsmøtet.

§ 3 Styrende organer

Naturviterne har følgende styrende organer:

 • Landsmøtet
 • Hovedstyret

§ 3-1 Landsmøtet

Landsmøtet er Naturviternes høyeste myndighet.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når over 50 % av representantene er til stede. Valgene skjer med simpelt flertall om ikke annet bestemmes av landsmøtet.

§ 3-2 Innkalling til landsmøtet

Ordinært landsmøte sammenkalles av hovedstyret og gjennomføres innen 15. november hvert annet år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel. Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Innkalling og saksliste sendes delegatene senest fire uker før landsmøtet. Sakene sendes ut senest to uker før møtet.

§ 3-3 Delegater til landsmøtet

Landsmøtet består av følgende representanter med tale-, forslags- og stemmerett:

 1. Hovedstyrets medlemmer
 2. Én ordstyrer og én varaordstyrer
 3. Delegater fra sektorene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer
 4. Delegater fra studentene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer

Delegater fra kommunal sektor:

 • Fylkeskontakter (delegater fra alle fylkene)
 • Andre delegater valgt av fylkesutvalgene

Delegater fra statlig sektor velges ut fra følgende kriterier:

 • Arbeidsgivers/lokallagets størrelse
 • Kjønn og geografi

Delegater fra privat sektor velges ut fra følgende kriterier:

 • Arbeidsgivers/lokallagets størrelse
 • Representasjon av ulike tariffområder
 • Kjønn og geografi

Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt beretning, regnskap og annet som angår disposisjoner gjort av hovedstyret i siste styreperiode.

Telletidspunktet skal legges til 1. januar i det året landsmøtet finner sted.

§ 3-4 Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden for landsmøtet, herunder velge to representanter som skal skrive under landsmøteprotokollen
 2. Behandle hovedstyrets beretning og godkjenne regnskap for styreperioden, med eventuelle avsetninger
 3. Vedta medlemskontingent
 4. Vedta rammebudsjett for styreperioden
 5. Vedta Naturviternes samfunnspolitiske plattform
 6. Vedta Naturviternes tariffpolitiske plattform
 7. Behandle innkomne saker
 8. Vedta vedtektsendringer
 9. Fastsette retningslinjer for valgkomiteene
 10. Fastsette instruks for kontrollkomiteen
 11. Velge forbundsleder, nestleder, sektorledere fra hver av sektorene stat, kommune og privat som også blir hovedstyremedlemmer, og ett fritt styremedlem til hovedstyret. Det skal også velges personlige vara for alle styremedlemmer bortsett fra forbundsleder. Nestleder velges blant de foreslåtte styremedlemmene.
 12. Velge revisor
 13. Velge medlemmer og leder til hovedvalgkomiteen jf. §§ 5 og 8
 14. Velge én ordstyrer og én varaordstyrer til neste landsmøte
 15. Velge to medlemmer av kontrollkomiteen med varamedlem
 16. Vedta godtgjørelse til sentrale tillitsvalgte
 17. Vedta lønn til forbundsleder

Sektormøtene skal:

 • Innstille på ledere av sektorstyrene med personlig vara til hovedstyret
 • Velge fire styremedlemmer og to numeriske varamedlemmer til sektorstyrene
 • Velge tre medlemmer og ett varamedlem til sektorens valgkomiteer
 • Innstille på medlemmer til hovedvalgkomiteen

§ 3-5 Landsmøteprotokoll

Det føres protokoll over landsmøtets forhandlinger. Protokollen skal underskrives av ordstyrerne og to av de tilstedeværende stemmeberettigede representanter som er valgt av landsmøtet, jfr § 3-4 a.

§ 3-6 Ekstraordinært landsmøte

Hovedstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte med tre ukers varsel dersomleder og to hovedstyremedlemmer, fire hovedstyremedlemmer eller minst 20% av medlemmene ber om det. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes skriftlig om minst 2/3 av delegatene godtar dette.

§ 3-7 Hovedstyret

Hovedstyret er Naturviternes høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.Hovedstyret består av sju medlemmer og personlige varamedlemmer. Se § 8. Fem velges av landsmøtet. De ansatte og studentene velger hver sin egen representant.

Hovedstyret kan oppnevne utvalg etter behov. Utvalgene er rådgivende, men kan delegeres beslutningsmyndighet i bestemte saker. Hovedstyret vedtar retningslinjer for arbeidet til utvalgene.

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:

 1. Ha ansvar for driften av Naturviterne mellom landsmøtene
 2. Utarbeide handlingsplan for hovedstyrets virksomhet i valgperioden
 3. Ha ansvar for strategi- og utviklingsarbeidet i Naturviterne
 4. Føre protokoll over vedtak
 5. Vedta utbetaling fra aksjonsfondet til medlemmene i forbindelse med streik og lockout
 6. Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren
 7. Revidere og vedta budsjett når landsmøtet ikke er samlet
 8. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak
 9. Følge opp vedtak fattet av landsmøtet
 10. Ansvar for utarbeidelse av retningslinjer
 11. Følge opp og ta beslutninger som vedrører organisasjonens samarbeid med og tilslutning til andre organisasjoner og sammenslutninger
 12. Planlegge og innkalle til landsmøtet
 13. Arrangere årlig tariffkonferanse

§ 4 Sektorene

Medlemmer som har et ansettelsesforhold plasseres i sektorer avhengig av hvor de arbeider.

Naturviternes sektorer er:

 1. Statlig sektor
 2. Kommunal sektor
 3. Privat sektor

§ 4-1 Sektorstyrer

Hver sektor skal ha et styre med leder, fire styremedlemmer med to numeriske varamedlemmer og bredest mulig sammensetning med hensyn på arbeid, avtaleområde, geografi og kjønn.

§ 4-2 Styrenes oppgaver

Sektorstyrene har følgende oppgaver:

 1. Holde tett kontakt med de tillitsvalgte i sektoren
 2. Bidra til å nå målene i tariffpolitisk- og samfunnspolitisk plattform
 3. Informere og involvere sine medlemmer, hovedstyret og sekretariatet om aktuelle saker, ta initiativ til å sette aktuelle saker på dagsordenen
 4. Motivere til aktiv medlemsrekruttering
 5. Representere sektorene på Naturviternes tariffkonferanser
 6. Holde kontakt med sekretariatet
 7. Bidra til å nå organisasjonspolitiske mål
 8. Sørge for at sektoren har en hensiktsmessig organisering
 9. Være samarbeidsorgan for hovedstyret

§ 4-3 Lokallag på arbeidsplassene

I kommunal sektor skal det velges et fylkesutvalg med en fylkeskontakt som leder.

Det skal dannes lokallag på arbeidsplassene.

Lokallaget skal organiseres slik:

 • I statlig sektor skal Naturvitermedlemmer i den enkelte virksomhet danne lokallag
 • I kommunal sektor skal Naturvitermedlemmer i en kommune/fylkeskommune/bedrift danne lokallag.
 • I privat sektor og i helseforetakene skal Naturvitermedlemmer i en bedrift/virksomhet danne lokallag-

Lokallagets funksjoner er:

 • Gjennom forhandlingsutvalg/arbeidsplasstillitsvalgt føre lokale lønnsforhandlinger.
 • Ivareta medlemmenes interesser overfor lokal arbeidsgiver, og delta i opplæring i hovedavtalen, tariffavtaler og andre relevante lover og regler.
 • Informere sitt sektorstyre og sekretariatet om aktuelle saker
 • Ta initiativ til å sette aktuelle saker på dagsorden

§ 4-4 Tillitsvalgte

På alle arbeidsplasser med medlemmer av Naturviterne skal det velges en tillitsvalgt.

På arbeidsplasser der Naturviternes medlemmer arbeider i ulike avdelinger kan det velges en tillitsvalgt i hver avdeling, dersom medlemmene finner det hensiktsmessig. De tillitsvalgte kan i slike tilfeller utgjøre styret i Naturviterne på arbeidsplassen. Styrets leder er Naturviternes hovedtillitsvalgte på arbeidsplassen.

Lokale tillitsvalgte i Naturviterne plikter å gjøre seg kjent med og opptre i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer for tillitsvalgte i foreningen.

Naturviterne står fritt til å bruke medlemmer som er eneste medlem på arbeidsplassen som kontaktpersoner.

§ 5 Tariffkonferansen

Hovedstyret har ansvar for å sammenkalle til den årlige tariffkonferansen.

Representantene på tariffkonferansen:

Fra statlig sektor:

 • Sektorstyret
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag kan i tillegg sende én representant per 30 medlemmer opptil 90 medlemmer, deretter én representant per 100 medlemmer
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant per 15 medlemmer, maksimalt to representanter

Fra kommunal sektor:

 • Sektorstyret
 • Én representant valgt av fylkesutvalget
 • Fylker kan i tillegg sende én representant per 30 medlemmer opptil 90 medlemmer, deretter én representant per 100 medlemmer

Fra privat sektor:

 • Sektorstyret
 • Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer
 • Lokallag kan i tillegg sende én representant per 30 medlemmer opptil 90 medlemmer, deretter én representant per 100 medlemmer
 • Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant per 15 medlemmer, maksimalt to representanter

Fra sentralorganisasjonen:

 • Hovedstyret

Tariffkonferansens oppgaver:

- Foreslå endringer i Naturviternes tariffpolitikk og lønnspolitiske strategier for landsmøtet.

På særmøtene for sektorene skal følgende oppgave utføres:

- Foreta valg av delegater og varadelegater til landsmøtet.

§ 6 Faglige nettverk

Faglige nettverk kan etableres etter initiativ fra medlemmer eller hovedstyret, og godkjennes av hovedstyret.

Formålet er å knytte personer fra et fagfelt eller en yrkesgruppe nærmere sammen, og å profilere naturviterkompetansen.

§ 7 Naturviterne Student

§ 7-1 Formål 

Formålet til Naturviterne student er å gi studentmedlemmer et godt sosialt og faglig tilbud, utgjøre et tverrfaglig nettverk og bidra til samarbeid, fremme felles interesser og å hjelpe medlemmene i overgangen fra studieliv til arbeidsliv. Naturviterne Student skal bidra til profilering av naturviterkompetansen, fremme verdien av å være fagorganisert, styrke den naturvitenskapelige identitet og verve nye medlemmer.

§ 7-2 Studentlandsmøte

Studentlandsmøtet skal avholdes årlig i februar.

 • Studentstyret planlegger, innkaller og leder studentlandsmøtet med hjelp fra sekretariatet.
 • Møtet innkalles med minimum 14 dagers varsel og innkallingen skal inneholde nødvendige sakspapirer og eventuelle andre dokumenter.
 • Hvert studiested velger delegater til studentlandsmøtet etter følgende fordeling:
  • To representanter for inntil 100 medlemmer, én representant for hver neste påbegynte 100 medlemmer.
  • Tildelingen av delegater er basert på registrerte studentmedlemmer per 1. januar inneværende år, og man må være registrert studentmedlem for å kunne stille som delegat eller til valg.
  • Det er studentkontakter som avgjør hvem som kan stille som delegat. Der det ikke er studentkontakt avgjøres dette av sekretariatet.
 • Delegater, studentstyret og studentkontakter har møte- og talerett, men det er kun delegater og studentstyret som har stemmerett.

Studentlandsmøtets faste oppgaver er:

 1. Årsberetning
 2. Handlingsplan
 3. Innkomne saker
 4. Valg

§ 7-3 Studentstyret

Studentstyret er det politiske talerøret for studentmedlemmene i Naturviterne og skal ivareta studentenes faglige, sosiale og økonomiske interesser og fremme disse utad og innad i Naturviterne. Studentstyret velges av det årlige studentlandsmøtet.

Studentstyret skal bestå av: Leder, nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem.

Studentstyrets virksomhet skal skje i tråd med et retningsgivende dokument som skal revideres årlig av sittende studentstyre i slutten av styreperioden.

Studentstyret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer, inkludert leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§ 7-4 Lokallag

På hvert studiested med studentmedlemmer skal det etterstrebes at Naturviterne Student er representert ved én ambassadør eller et lokallag.

§ 8 Valgkomiteer

Landsmøtet velger en hovedvalgkomité på tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Landsmøtet velger leder.

Hovedvalgkomiteen består av ett medlem fra hver sektor, som velges for to år. Valgkomiteene har møterett som observatører på landsmøte og tariffkonferanse. Landsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteenes virksomhet.

§ 8–1 Hovedvalgkomiteen

Hovedvalgkomiteen skal fremme forslag på:

 1. Én ordstyrer og én varaordstyrer til neste landsmøte
 2. Fem medlemmer til hovedstyret: Forbundsleder, én fri plass og sektorledere fra hver av sektorene stat, kommune og privat. Det skal også innstilles på personlige vara for alle styremedlemmer bortsett fra forbundsleder. Hovedvalgkomiteen skal innstille på nestleder blant de foreslåtte styremedlemmene.
 3. To medlemmer av kontrollkomiteen med varamedlem

§ 8-2 Sektorenes valgkomiteer

Sektorenes valgkomiteer skal fremme forslag på:

 1. Leder, fire medlemmer og to numeriske varamedlemmer til sektorstyrene
 2. Innstilling til landsmøtet på ett hovedstyremedlem med personlig vara fra sektoren
 3. Delegater og varadelegater til landsmøtet fra sektorene, jf. § 5

§ 9 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen skal bestå av to medlemmer med varamedlem som velges av landsmøtet etter forslag fra valgkomiteen, for to år. Instruks for kontrollkomiteen fastsettes av landsmøtet.

§ 10 Regnskap og revisjon

Foreningens regnskap følger kalenderåret. Revisjonen foretas av statsautorisert eller registrert revisor, som velges av landsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i Naturviternes vedtekter kan bare gjøres av landsmøtet i ordinært ellerekstraordinært møte.

For å kunne behandles på landsmøtet må et vedtektsforslag være innsendt tilhovedstyret senest to måneder før møtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall i beslutningsdyktig landsmøte.

§ 12 Oppløsning/Fusjon

Oppløsning av Naturviterne, eller fusjon med en annen organisasjon, kan vedtas av landsmøtet med minst 3/4 flertall i to påfølgende møter. Landsmøtet bestemmer hvordan Naturviternes midler skal disponeres.

§ 13 Ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart og erstatter tidligere vedtekter for Naturviterne.

Last ned vedtektene her

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere