Naturviterne arrangerte nylig workshop med tillitsvalgte i forbindelse med høringssvaret til fylkeskommunenes nye arbeidsoppgaver.

Nye fylkeskommuner vil påvirke arbeidshverdagen for naturvitere

Naturviterne arrangerte nylig workshop med tillitsvalgte i forbindelse med høringssvaret til fylkeskommunenes nye arbeidsoppgaver.

– Vi jobber nå med høringssvaret, og det er viktig å involvere medlemmer og tillitsvalgte som jobber med de sakene det dreier seg om og som kjenner forholdene lokalt, forteller Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

På workshopen møtte tillitsvalgte fra fylkesmennene, fylkeskommunene, Miljødirektoratet og Innovasjon Norge. Gro Sandkjær Hanssen, fra ekspertutvalget, innledet om arbeidet og bakgrunn for konklusjonene i rapporten. Hun la vekt på tre typer vurderinger som var gjort:

  1. Nivåplassering: På hvilket politisk-administrativt nivå vil oppgaven bli mest hensiktsmessig løst?
  2. Rom for politisk skjønn: Er det et politisk handlingsrom knyttet til oppgaveområdet?
  3. Er det behov for sterkere samordning og organisatorisk integrering med andre politikkområder?

Stortingets forutsetning for regionreformer har vært utgangspunktet, og fylkeskommunene skal styrkes i rollen som regional samfunnsutvikler. Det er også en målsetting at det skal være en god integrasjon med fag og politikk, at de faglige oppgavene bør ligge der de politiske beslutningene tas.

– Naturviterne er opptatt av de områdene som berører våre medlemmer, og hvor bruken av naturviterkompetansen kan bli endret, sier Skaug

Vurderinger går på konsekvenser for areal- og ressursforvaltning, naturmangfoldet, klimaarbeid, verdiskaping, friluftsliv og verneområder ved flytting av oppgaver fra et nivå til et annet.

– Sterke fagmiljø er viktig, om forslaget innebærer en oppsplitting eller styrking av dem skal vurderes. Det må være en målsetting å styrke kompetansen totalt. Det er også vesentlig å se på styringssystemet, hvordan ressursene blir brukt, hva som rapporteres og hva resultatene blir, sier Skaug.

Laster kommentarfelt ..