All natur ligger i en kommune, Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne

Naturviternes innspill til statsbudsjettet 2024

Naturviternes innspill til statsbudsjettet 2024 ber om prioritering av grønn verdiskapning i bioøkonomien, oppfølging av naturavtalen i kommunene og en styrking av naturfag i skolen.

Naturviternes innspill til statsbudsjettet 2024 omhandler tre områder: 

 1. Del én handler om grønn verdiskaping og Bionova.
 2. Annen del er et helhetlig innspill om behovet for økt kompetanse og kapasitet innenfor natur og klima i stat og kommune, spesielt sett i lys av naturavtalen.
 3. Del tre peker på behovet for å styrke naturfaget i grunnskole og på videregående.

Naturviternes innspill til statsbudsjettet 2024
PDF-versjon

Prioriter grønn verdiskaping i bioøkonomien: 

Bioøkonomien er i en spennende utviklingsfase. Bedre ressursutnyttelse og mest mulig energieffektiv prosessering fra råvare til produkt vil være et konkurransefortrinn i fremtiden, både for blå og grønn bioøkonomi.

Naturviterne ber om at det:

 • Etableres en opptrappingsplan for Bionova med sikte på én milliard innen fem år.
 • Tilskuddet til Bionova økes fra dagens 250 mill. til 400 mill.

Kunnskapsskatt:

 • Naturviterne ber om at den økte arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750 000 kroner fjernes fra og med 2024.

Naturavtalen må følges opp i kommunene:

Kommunene har over tid fått et stadig større ansvar for miljø- og arealforvaltning, uten tilsvarende økning i kapasitet og kompetanse.

Naturviterne ber om at:

 • Det settes av 300 millioner til styrket klima- og naturkompetanse i kommunene for statsbudsjettet 2024. 
 • Miljøvernarbeidet hos hver statsforvalter bør forsterkes med minst to nye stillinger.

Les Naturviternes helhetlige innspill om behovet for styrking av kompetanse og kapasitet på klima og natur i kommunene og i statlig forvaltning.

Klimaendringene krever økt satsning på forebygging av naturskader:

Forebygging er en viktig del av svaret på utfordringene klimaendringene medfører. Det koster mer å reparere skader i ettertid, enn å forebygge i forkant.

Naturviterne ber om:

 • 30 millioner til nye stillingshjemler for fagkompetanse innen flom, overvann og miljø, samt arealplan hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • At det settes av 5 millioner til å kartlegge, utrede og foreslå tiltak for å øke bruken av naturbaserte løsninger i arbeidet med klimatilpasning.
 • Dagens nivå for flom- og skredforebygging økes til 450 mill.


Særlig behov for å styrke naturfaget i skolen:

TIMSS-undersøkelsen (2019) som måler elevers kompetanse i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn, viser at det er behov for mer naturfagundervisning i grunnskole og på videregående.

Naturviterne ber om:

 • 350 mill. for å øke naturfagkompetansen i ungdomskolen:
 • 250 mill. til én ekstra naturfagstime pr uke
 • 50 mill. til laboratorie- og feltutstyr
 • 50 mill. til etterutdanning i naturfag for lærere

En økt satsing i grunnskolen må følges opp i videregående skole, gjennom flere naturfagstimer, laboratorieutstyr, midler til ekskursjoner og etterutdanning i naturfagundervisning.

Naturviterne ber om:

 • 100 mill. til praktisk rettet naturfagundervisning i videregående skole.

Hør: Hvorfor lykkes vi ikke med naturfag i skolen

Heltidsstudenter

Studenter må ha mulighetene til å studere på heltid.

Naturviterne ber om at:

 • Studiestøtten må heves til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
 • Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden slik at studiestøtten justeres årlig i tråd med grunnbeløpet.

Innspill til statsbudsjettet 2024

Les hele innspillet til statsbudsjettet 2024 med detaljer.

Innspillsbrev til hver enkelt statsråd:

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post
Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Samarbeidspartnere