Naturviterne støtter Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Blir støttespiller for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Naturviterne sier ja til varig vern — og nei til petroleumsvirksomhet i de sårbare kystområdene i LoVeSe. – Derfor er vi fra nå offisiell støttespiller til Folkeaksjonen, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder.

Ja til varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

– Det grønne skiftet krever ansvarlig omstilling, og bærekraft må være mer enn luftige mål. Det må følges opp med ansvarlige og aktive politiske valg, forklarer Hatløy.

Naturviterne har mange medlemmer innen kunnskapsbasert forvaltning og grønn verdiskaping. Spredt eierskap, lokal råderett og klok forvaltning av våre rike naturressurser har bygd demokrati- og velferdsstaten Norge. Bosetting og næringsutvikling basert på den grønne og blå åker langs hele kysten og ikke minst i Nord-Norge, er eksempel på det.

– Folkeaksjonen er utrolig glade for å ha Naturviterne med på laget som offisielle støttespillere av den nasjonale aksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Naturviterne representerer den viktige fagkunnskap som hele tiden har utgjort selve grunnlaget for kampen for et oljefritt hav, sier Ingrid Skjoldvær, nestleder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Mulige petroleumsforekomster i LoVeSe ligger på samme sted som våre viktigste fiskefelt. Kontinentalsokkelen er på sitt smaleste her. Nordsjøen er en firefelts-motorvei sammenlignet med LoVeSe hvor området er like smalt som et fortau. Fisk og oljevirksomhet er ikke forenelig, og vi må velge. Naturviterne har valgt å si nei til petroleumsvirksomheten.

Fra nå er Naturviterne offisiell støttespiller til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Naturviterne sin samfunnspolitikk er ikke generelt mot oljevirksomhet på norsk sokkel. Men et stort flertall av forskere og fagmiljø fraråder oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I perioden 2002 -2014 er det skrevet over 90 relevante rapporter for spørsmålet om utvinning i LoVeSe, fra tunge fagmiljøer som blant andre Norut, Sintef, Norsk polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Petroleumstilsynet og Det norske Veritas. De omhandler spørsmål om konsekvenser for miljø, fiskeri, sjøfugler, næringsliv, sysselsetting og reiseliv, samt utslippsanalyser, riskoberegninger og utredninger av verdifulle områder.

En rapport fra Nærings- og Fiskeridepartementet viser mulighet for 5000 nye arbeidsplasser innen nye marine næringer, biomarin industri og reiselivsnæringen. Det er langt flere enn petroleumsvirksomhet vil gi for området.

Lofoten, Vesterålen og Senja er områder med rike, men sårbare naturressurser og naturverdier. Vi har et nasjonalt og globalt ansvar for å ta vare på dette for nåværende og kommende generasjoner. Tiden er inne til å velge:

 • verdiskaping og arbeidsplasser fra et rikt og bærekraftig fiskeri og kystfiske.
 • utvikling av helårs bærekraftig og naturbasert reiselivsnæring.
 • Lofoten sitt omdømme som et bærekraftig reisemål.
 • bærekraftig verdiskaping innen bioøkonomi, landbruk, ny teknologi og både
 • småskala og storskala næringer innen det grønne skiftet.
 • bevaring av et sårbart økosystem med unike ressurser når det gjelder fisk, miljø
 • og fauna.
 • sikring og utvikling av de allerede over 6500 fornybare arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Kontakt

For ytterligere informasjon eller spørsmål

 • Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder, Naturviterne, 
 • mobil: 995 05 094
 • e-post: dh@naturviterne.no
   
 • Ingrid Skjoldvær, nestleder, Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja
 • mobil: 977 02 181
 • e-post: ingrid@folkeaksjonen.no

 

Hovedbegrunnelser for Naturviterne sitt standpunkt:

 • Føre var og bærekraft - vi har kunnskap nok
 • Et unikt svært produktivt og sårbart økosystem
 • Område for verdens største torskebestand
 • 70% av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet har sitt nøkkelområde i LoVeSe
 • Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unik i verdenssammenheng
 • Tusenårig uavbrutt tradisjon for fiske som grunnlag for bosetting og store eksportverdier
 • Smal kontinentalsokkel og rik biologisk produksjon - unike fiskefelt nært land
 • Mulige petroleumsforekomster ligger på samme sted som de viktigste fiskefeltene.
 • Kontinentalsokkelen er på sitt smaleste utenfor. kan ikke sammenlignes med Nordsjøen. Fisk og olje er ikke forenelig i LoVeSe – vi må velge
 • Rikt plante- og dyreliv på kystnært land og under havflaten
 • Store sjøfuglkolonier. Fuglefjellene på Røst og Værøy utgjør fastlands-Europas største sjøfuglkoloni, og innehar nesten 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler
 • Verdens største kaldtvannskorallrev utenfor Røst i Lofoten – «havets regnskog»
 • Uoverskuelige og irreversible konsekvenser ved miljøulykker fra eventuell oljenæring pga nærheten til land og at oljevirksomheten vil skje i gyte- og fangstområder
 • Store muligheter for annen varig bærekraftig verdiskaping og næring basert på fisk, marine ressurser, reiseliv, bioøkonomi, landbruk, ny teknologi og både småskala og storskala næringer innen det grønne skifte i denne delen av Norge

 

Laster kommentarfelt ..