Tvisten med KS er løst.

Det blir ikke blir noe av den berammede arbeidsrettssaken, og kommunene skal snarest mulig gjennomføre de lokale forhandlinger for 2015 i henhold til HTA 3.4 og 5.2 for medlemmer av Econa og Naturviterne.

Tvisten Naturviterne og Econa har hatt med KS er løst.

Det blir ikke blir noe av den berammede arbeidsrettssaken, og kommunene skal snarest mulig gjennomføre lokale forhandlinger for 2015 i henhold til HTA 3.4 og 5.2 for medlemmer av Econa og Naturviterne.

Naturviterne og Econa har sluttet seg til den tariffpolitiske forutsetningen som gjaldt for de 40 andre foreningene i 2015.

Vi har hatt en god og konstruktiv dialog, og er blant annet enige om å møtes forut for høstens lokale forhandlinger for å diskutere beregningsmodeller.

Den enigheten som nå er oppnådd skal bygge felles forståelse og gode relasjoner for de fremtidige forhandlingene i kapittel 5 og 3.

For de som ikke har gjennomført normale forhandlinger for 2015, skal disse nå gjennomføres. Dette gjelder også for de som har fått lønn fastsatt gjennom administrative tillegg. Virkningstidspunkt 1. mai 2015, med mindre de lokale partene er enige om et annet virkningstidspunkt.

For råd i forhandlingene henviser vi til vårt informasjonsskriv for lokale forhandlinger i KS-området.

Bakgrunnen for tvisten med KS var at Naturviterne og Econa ved årets mellomoppgjør valgte ikke å akseptere de nye tariffpolitiske forutsetninger som ødelegger de frie lokale forhandlingene man har hatt i KS-området siden 2002. De øvrige 40 organisasjonene valgte å si ja til KS sitt tilbud som ble lagt frem 30. april. Det er setningen ”Partene legger til grunn at det over tid må være en balanse i lønnsveksten mellom de forskjellige lønnskapitlene i HTA” som skaper problemer for de som skal forhandle lokale lønnsoppgjør i kapittel 3 og 5. 

Naturviterne og Econa valgte å ta denne konflikten for å sette fokus på de arbeidsgiverne som velger å matematisk kopiere lønnsoppgjøret for kapittel 4 til kapittel 5. Dette er etter vår oppfatning ikke i tråd med tariffavtalens bestemmelser.

For ytterligere info eller rådgivning, kontakt spor@naturviterne.no eller vakttelefon 908 95 225

Laster kommentarfelt ..