Tariffkonferansen 2019: - Krever reallønnsforbedring!

Det som er viktig for Akademikerne og oss i Naturviterne er at årets oppgjør faktisk bidrar til en reallønnsforbedring, sa Kim Viggo Weiby i Tariffutvalget, da han åpnet Tariffkonferansen 2019. — Når alt kommer til alt er det faktisk din bedrift sin økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne som skal veie tyngst i årets oppgjør, sa han.

Naturviternes tariffkonferanse 2019 holdes på Thon Hotel Opera i Oslo, onsdag 13. mars

Kim Viggo Weiby, nestleder i Naturviternes hovedstyre og leder for Naturviterne Privat holdt årets tale til Tariffkonferansen.

Tale til Tariffkonferansen 2019

Vi Naturvitere har et stort hjerte for bærekraft, og vi har både kunnskap, vilje og evne til å fylle ordet «Det Grønne Skifte» med innhold. Men for at dagens ungdom og kommende studenter skal velge nettopp naturvitenskapelig utdanning, og for at alle vi skal ønske å stå i jobben sin framover så trenger vi gode lønns, - og arbeidsbetingelser som gjør det attraktivt å være Naturviter ikke bare i dag, men også inn i framtida.

Først litt om fjoråret, 2018:

LO og NHO ble etter Frontfagsoppgjøret enige om en ramme på 2,8 %. Som vanlig endte det opp med noe variasjon, nærmere bestemt fra 2,7 til 2,9 %, mellom industrifunksjonærer og industriarbeidere, spekter og virkeområdet. Året 2018 var et hovedoppgjør og det ble et godt år med tanke på lønnsvekst for våre medlemmer. Den gjennomsnittlige lønnsøkningen ble 3,7 %, mens Teknisk beregningsutvalg sine foreløpige tall viser et gjennomsnitt i landet for øvrig på 2,8 % i de største forhandlingsområdene. Det er imidlertid stor spredning både mellom sektorer og innad i sektorer i Naturviterne. Kommunal sektor har hatt to gode lønnsoppgjør i 2016 og 2017, og oppnådde et mer moderat lønnsoppgjør i 2018 med 2,95 %. Statlig sektor fikk et godt lønnsoppgjør i 2018 med 3,5 %, mens privat sektor gikk av med seieren i 2018 med hele 5,4 %. Alle er gode resultater for våre medlemmer.

Resultatene i privat sektor er i stor grad avhengig av oppgjørene i spekter området og NHO området. I spekter var det A delsforhandlinger, og det ble bistandsforhandlinger i Finnmarkseiendommen og Statskog. I NHO området opplevde vi brudd i lønnsoppgjøret med TINE noe som har krevd ekstra bistand fra sekretariatet hos Naturviterne. Hovedavtalen mellom NHO og Naturviterne ble revidert, med viktige temaer som lokale lønnsforhandlinger, drøfting og informasjonsplikten, kriterier for individuell lønnsvurdering og lønnssamtaler.

I kommunal sektor fremforhandlet man en ny offentlig tjenestepensjon i mars 2018. Akademikerne og Naturviterne ble ikke enige med Oslo Kommune ved tariffoppgjøret, og meklingen ga heller ikke det resultatet som Akademikerne hadde krevet, men et flertall av medlemsforeningene valgte å akseptere tilbudet fra Mekleren og Oslo Kommune. Som et resultat av meklingen fikk Naturviterne en egen «Oslo Kode», denne koden har årlig lokal lønnsforhandling. Naturviterne har nesten doblet antall medlemmer i Oslo kommune i løpet av to år. I KS området har Naturviterne hatt en veldig god lønnsutvikling i 2016 og 2017, men i 2018 var man igjen nede på «normal lønnsvekst» for området.

I 2016 fremforhandlet statlig sektor en ny tariffavtale med arbeidsgiver. For stat sin del ble 2018 det året der man kom i mål med de siste endringene i tariffavtalen. Fremover blir det mer små justeringer heller enn store endringer. 2018 ble også det året der man kunne fremforhandle all økonomi lokalt med en stor pott. Etter mekling ble det enighet om blant annet en modernisering av lønnssystemet der lønnsrammesystemet ble erstattet med èn lønnsstige. Det ble også avtalt en ny minstelønn for nytilsatte med høyere akademisk utdannelse til kr 449.400,-.

Litt om arbeidsmarkedet generelt og økonomien i Norge:

Det går ganske bra i Norge akkurat nå. Når det gjelder arbeidsmarkedet nå i starten av 2019 så viser tall fra NAV at bruttoledigheten nå utgjør 3 %, mot 3,2 % på samme tid i fjor. Det er også en positiv utvikling i kategorien «helt arbeidsledige» fra januar til februar i 2019 med 700 færre ledige. Den økonomiske utviklingen gikk riktig vei i 2018 med en økning i BNP på 2,2 prosent mot 2 prosent i 2017. Jordbruket var faktisk en av næringene som bidro svært positivt til et godt resultatet i fjerde kvartal, noe som er positivt når vi vet hvilken sommer vi hadde i 2018. Forbruket i husholdningene er gjerne et tegn på hvordan det går i Norge, og tallene viser en økning på 1,9 prosent i 2018. Dette er riktignok en nedgang fra 2017 da veksten var på 2,2 prosent. Inntektene fra petroleum er viktig for økonomien i Norge, og tallene fra 2018 viser en god forbedring og økning i investeringene, det ser ut til at optimismen er tilbake i oljesektoren. Det går også relativt godt i Europa, og prognoser fra OECD viser en økning på 3,5 prosent både i 2019 og i 2020, noe som bidrar til økt etterspørsel etter norske varer.

Årets oppgjør generelt:

2019 er et mellomoppgjør og det forhandles stort sett om kroner og øre. Den jobben dere tillitsvalgte gjør er utrolig viktig. Når vi spør medlemmene våre om hvorfor de er medlem i Naturviterne, kommer tariffspørsmål opp som en soleklar årsak sammen med at vi har et tydelig verdigrunnlag i vår organisasjon. Vi må klare å løfte Naturviterkompetansen enda høyere på dagsorden, der mener jeg vi fortsatt har en vei å gå. Gjennom synlighet øker også våre sjanser for gode oppjør i årene som kommer. Det går ikke èn dag uten at media skriver om klima, miljø og omstilling til et grønnere samfunn. DET rommet må vi ta! Det er våre medlemmer som sitter i nøkkelposisjoner hvor kunnskapsgrunnlag skapes, hvor evnen til omstilling avgjøres. Dette er en stor verdi, som vi sammen skal ta ut i gode oppgjør i årene som kommer.

Kravet fra LO sitt hovedoppgjør i 2018 som skal følges opp i andre avtaleår lyder: «LO krever økt kjøpekraft til alle. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavtlønn samt sikre gode garantiordninger.

NHO sitt presidentskap har uttalt at «anslagene for prisveksten i 2019 tilsier at det er rom for både reallønnsvekst og styrking av konkurranseevnen», men de krever samtidig at lønnsveksten i Norge må bli lavere enn hos våre handelspartnere for å styrke konkurranseevnen. Spekter har også uttalt usikkerhet rundt utsiktene for norsk økonomi, og har advart mot en lønnsfest og krever moderate oppgjør.

Det som er viktig for akademikerne og oss i Naturviterne er at årets oppgjør faktisk bidrar til en reallønnsforbedring. Husk at frontfag kun er en norm for oppgjøret, ikke et tak. Når alt kommer til alt er det faktisk din bedrift sin økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne som skal veie tyngst i årets oppgjør.

Med det ønsker jeg dere alle en riktig god tariffkonferanse, benytt anledningen til både faglig påfyll og sosialt påfyll.

 

 

Laster kommentarfelt ..

Lenker

Lenker