- Opprettelsen av Bionova er en gledelig nyhet for alle som er bekymret for at omstillingen til en fornybarøkonomi går for sakte, uttaler forbundsleder Morten Wedege.

Opprettelsen av Bionova er en viktig seier for et grønt taktskifte!

Opprettelsen av Bionova er et viktig og riktig steg for å skape nye næringer og grønne arbeidsplasser som kan omstille Norge fra en fossiløkonomi til fornybarsamfunnet. En viktig seier for det grønne taktskifte.

- Det er alltid moro når langsiktig arbeid betaler seg, sier en entusiastisk forbundsleder Morten Wedege. Opprettelsen av et Bionova er noe Naturviterne har jobbet lenge for som del av kampanjen #Grønt taktskifte.  

I budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og Sv mandag kveld ble det klart at det skal opprettes et Bionova for å «sikre utviklingen av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi».

- Opprettelsen av Bionova er en gledelig nyhet for alle som er bekymret for at omstillingen til en fornybarøkonomi går for sakte. Formuleringen i budsjettforliket legges seg tett opp til Naturviternes opprinnelig forslag, og vi kan være meget fornøyde med at våre forslag har blitt hørt, forklarer forbundsleder Morten Wedege

Skal Norge lykkes med å øke eksporten og konkurrere internasjonalt, slik Hurdalsplattformen har ambisjoner om, må vi satse bredt på innovasjon og utvikling i nye næringer. Norge må utnytte at vi har høyt utdannet og kompetent arbeidskraft.

Opprettelsen av et Bionova er viktig steg på veien mot omstillingen fra en fossiløkonomi til en fornybarøkonomi. Etableringen av et kompetansemiljø med mandat til å tenke langsiktig og helhetlig vil være viktig for å økt verdiskaping innen bioøkonomi. I dag er virkemidlene og tiltakene spredt mellom en rekke ulike aktører og budsjettposter.

- Vi forventer at finansiering av Bionova vil øke betydelig, så fort mandatet og innretningen er kommet på plass. Vi risikerer at store muligheter innen bioøkonomien går tapt om vi ikke tør investere bredt og langsiktig. 30 millioner er en god start, men skal Norge hevde seg internasjonalt må det investeres mer i forskning og utvikling av nye grønne verdikjeder, utdyper Wedege.

Opprettelsen av Bionova signaliserer økende bevissthet for at det haster med å få fart i etableringen av nye grønne næringer, som er uavhengig av olje- og gassektoren. Vi vet at våre naboland har økt sin eksport, mens omstillingen i Norge går derimot sakte.

- Det er på høy tid at vi øker innsatsen i de sektorene som ikke er tilknyttet olje- og gassindustrien. Klima- og naturkrisa må løses samtidig. Bioøkonomi og sirkulærøkonomi må ikke bli moteord uten innhold, det trengs konkrete forslag og finanseringer for omstilling av økonomien. Det at regjeringen ønsker å stimulere mer aktivt i næringsutviklingen er positivt, sier Morten Wedege.

Pressehenvendelser:

Pressebilder

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere