Forbundsleder Morten Wedege

Ny rapport peker på behov for et felles system for klima- og miljørapportering i statlig virksomheter: - Bør kunne komme på plass innen rimelig tid.

Naturviterne har lenge vært en pådriver for klima- og miljøarbeid i privat og offentlig sektor gjennom partsamarbeidet.

På oppdrag fra de sentrale partene i staten har Oslo Economics utarbeidet rapporten «Statlige virksomheters kompetanse og arbeid med å redusere sitt miljøavtrykk», hvor Naturviterne har deltatt aktiv i prosessen.

– Rapporten bekrefter noe vi har vist lenge, ansatte og tillitsvalgte sitter på mye av kunnskapen. Det er gjennom medvirkning en finner de gode løsningene og kan etablere eierskap til omstilling, uttaler forbundsleder Morten Wedege, som har lest rapporten med interesse.

Rapporten identifisere flere områder hvor det er tydelig gevinster å hente for statlige virksomheter i klima- og miljøarbeid. Spesielt viktig er det at det kommer på plass et felles klimarapporteringssystem for statlig virksomheter.

«Det finnes ingen sentrale føringer om at virksomhetene skal en slik oversikt, og det er heller ingen sentrale verktøy som kan lette dette arbeidet. Manglende informasjon om eget miljøavtrykk gjør det vanskelig å evaluere effekten av tiltak», kan en lese i rapporten.

Petter Lysrud Johannessen, som er rådgiver hos Naturviterne, har fulgt rapportprosessen tett hele veien og er ikke overrasket.

– Staten er god til å pålegge andre å rapportere på klima- og miljøavtrykk, men ikke like god til å holde oversikt over egne virksomheter. Rapporten dokumenter at det er stor forskjell på hvor langt ulike virksomheter har kommet i sitt arbeid med klima og miljø, oppsummer han.

Johannessen mener samtidig et felles system for rapportering er noe som bør kunne komme på plass innen rimelig tid.

– Mulighetene til å lære av hverandre er definitivt til stede, og et felles system er et opplagt første steg. Så må det jobbes videre med konkrete virkemidler for å få ned fotavtrykket, og her er det spesielt viktig å sikre at virksomheten har den nødvendige naturviterkompetanse, forklarer Johannessen.

Av andre viktig funn i rapporten er behovet for et felles reiseverktøy og ordninger som belønner klimavennlig reisevalg i staten.

– For Naturviterne er det opplagt at det bør gjøres mer for å belønne klimavennlig jobbreiser, påpeker forbundsleder Wedege, som minner om at transportsektoren står for en stor del av klimagassutslippene vi skal kutte fremover.

Faktaboks:

I hovedtariffoppgjøret 2022 ble den enighet om en protokolltilførsel som slo fast at dersom Norge skal nå FNs bærekraftsmål, må staten gå foran, og alle statlige virksomheter må bidra.

Statlig sektor er en betydelig del av norsk økonomi og arbeidsliv, og påvirker klima og miljø på ulike måter.

I utarbeidelsene av rapporten er ledere og tillitsvalgte for ni virksomheter intervjuet:

•               Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

•               Forsvaret

•               Havindustritilsynet

•               Miljødirektoratet

•               Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

•               Riksantikvaren

•               Statens vegvesen

•               Statsforvalteren i Nordland

•               Tolletaten

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere