Naturviterne har bedt Landbruks- og matdepartementet om en gjennomgang av dagens beredskapsordning for såkorn..

Mangel på såkorn: Naturviterne har bedt om en gjennomgang av dagens beredskapsordning.

Det er mangel på såkorn i Norge etter dårlige avlinger i fjor. Naturviterne har bedt Landbruks- og matdepartementet om en gjennomgang av dagens beredskapsordning for såkorn.

– Går vi tomme for såkorn er beredskapen for dårlig, uttaler forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne. Wedege mener dagens situasjon med bunnskrapte lagre bekrefter at ordningen ikke fungerer som den skal. 

Norsk kornproduksjon har variert stort de siste årene. Kornproduksjonen i 2018 var dramatisk lav som følge av tørke. Det var rekordstor kornproduksjon i 2022, mens tørke og flom ga betydelig redusert kornavling i 2023. 

Må vurderer dagens ordning

Dagens beredskapslagring baserer seg på gjennomsnittet av omsetning for de siste tre sesongene. Ordningen omfatter også kun vårkorn og ikke høstkorn.

– Ordningen med såkornlager må reflektere de krevende omstillingene jordbruket står ovenfor med mer ekstremvær og intense værskifter som følge av klimaendringer, mener Wedege.

Han mener det er urovekkende at Sverige i år har utfordringer med å fylle såkornlagrene selv og ikke har hatt noe å avse. Såkorn må importeres fra land med lignende klimatiske forhold, som Finland og Sverige.

Såkorn del av jordbruksoppgjøret

I årets jordbruksoppgjør ble det enighet om at det etableres en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere virkemidlene i korn- og kraftfôrpolitikken opp mot mål om selvforsyning, beredskap og landbruk i hele landet.

Arbeidsgruppen er spesifikt bedt om å vurdere flere forhold, som pristilskudd på korn, tilgang på norsk mathvete sett over flere år, lager- og tørkekapasitet og ordningen med beredskapslager såkorn.  

–  Arbeidsgruppen har fått et stort mandat, samtidig må såkornlagrene både fylles og utvides, arbeidet med beredskapslagring av såkorn må derfor prioriteres, mener Wedege.

Han ser på en større gjennomgang av kornpolitikken som både nødvendig og positivt. – Dette er i tråd med det Naturviterne etterlyser, sier Wedege.

Se til arbeidet med beredskapslagring av matkorn

Regjeringen har startet arbeidet med beredskapslagring av matkorn. I forbindelse med etableringen av ble det gjort en utredning som blant annet se på ulike alternativer for lagring, eierskap og finansiering.

Naturviterne har i sitt brev til departementet påpekt forhold som dagens ordning med såkornlager ikke dekker, slik som distribusjon av såkorn i krisetider og finansiering av infrastruktur. Dette er forhold som ble belyst i utredningen for beredskapslagring av matkorn.

- Det er viktig at en denne utredning skjer i dialog med faglagene, som kjenner situasjonen og vet hvor skoen trykker, avslutter Wedege.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post
Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Samarbeidspartnere