Motivasjon på arbeidsplassen

Inkluderende arbeidsliv

Godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel og motivasjon på jobben. Det er ledelsen og tillitsvalgte som sammen skal sørge for oppfølgingen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Som tillitsvalgt, verneombud eller ansatt kan du bruke avtalen for å diskutere arbeidsmiljø eller ta opp spørsmål knyttet til sykefravær på din arbeidsplass.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet (Statens arbeidsmiljøinstitutt on Vimeo).
 

Det viktigste du trenger å vite om inkluderende arbeidsliv:

Hva er målet med avtalen om inkluderende arbeidsliv?

IA-samarbeidets mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall. Avtalen er et samarbeid mellom det offentlige, arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge. Du kan lese mer om avtalen på regjeringens nettsider og avtalen i sin helhet her.

Er Naturviterne den del av IA-samarbeidet?

Ja, Naturviterne er en del av IA-samarbeidet som medlem i Akademikerne.

IA-avtalen er inngått mellom partene i arbeidslivet, dvs. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS), arbeidsgiverorganisasjonene NHO, VIRKE og Spekter og arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, UNIO og Akademikerne.

Gjeldende avtale ble undertegnet 18. desember 2018. I november 2022 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å forlenge dagens IA-avtale ut 2024. Du kan lese hele avtalen her.

Er min arbeidsplass en IA-bedrift?

Tidligere var det bare virksomheter som hadde inngått en skriftlig lokal avtale med NAV, som kunne kalle seg IA-bedrift. Det ble endret fra og med 1. januar 2019. Avtalen omfatter nå hele det norske arbeidsliv.

Ønsker din bedrift å få tilgang til virkemidlene som ligger i avtalen kreves det derimot at bedriften kan dokumentere at det er dialog mellom partene i virksomheten.

Hva betyr avtalen for meg som tillitsvalgt eller verneombud?

Som tillitsvalgt bør arbeidsgiver ha tatt opp og diskutert IA-samarbeid med deg. Dersom dialog om IA-samarbeid ikke allerede er på plass, er dette noe du kan ta opp.

Som del av IA-avtalen er det laget en digital kunnskapspakke spesielt for ledelse, tillitsvalgt og HR-personell. Pakken består av tre deler, som kan lastes ned gratis og brukes fritt.

De tre modulene gir opplæring i følgende:

Hva betyr avtalen for meg som ansatt?

Et godt samarbeid mellom ansatte og ledelsen er svært viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon i arbeidshverdagen. Godt arbeidsmiljø bidrar også til redusert sykefravær.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sikre et godt arbeidsmiljø. IA-avtalen skal følges opp i dialog mellom ledelsen og tillitsvalgte.

Som medlem kan du og tillitsvalgt henvise til IA-avtalen i dialog med arbeidsgiver, om du for eksempel ønsker å ta opp:

 • Arbeidsmiljø og trivsel
 • Behov for forebyggende arbeid
 • Spørsmål om utvidet rett til egenmelding
  (dersom dette ikke er noe som praktiseres på din arbeidsplass i dag).

Hvordan jobbe med arbeidsmiljø?

arbeidsmiljøportalen.no finnes det informasjon og verktøy for å jobbe med arbeidsmiljø. Det er spesielt seks faktorer forskningen peker på som viktig for et godt arbeidsmiljø:

 • Krav og innflytelse
 • Forventinger
 • Tilbakemelding og annerkjennelse
 • Samspill og partsamarbeid
 • Forutsigbarhet
 • Åpenhet og respekt

Du kan lese mer på arbeidsmiljøportalen om hvordan dere kan jobbe med disse faktorene.

For deg som ansatt kan disse tre verktøyene være nyttige:

Er det laget råd og veiledning spesielt for oss naturvitere?

På arbeidsmiljøportalen finnes en del bransjespesifikk informasjon om ulike yrker. For naturvitere som også jobber mye ved skrivebordet og på hjemmekontor, kan det være nyttig å se på den generelle informasjon om godt arbeidsmiljø på kontorarbeidsplassen og nettverktøyet «En bra dag på jobben».

Det planlegges egne temasider for blant annet «Landbruk (inkl. jordbruk/skogbruk)» og blir vurderes om det kan utarbeides mer informasjon om arbeidsmiljø knyttet til fiske, akvakultur, jord- og skogbruk. Men per i dag er dette ikke på plass (jan. 2022).

Hva er virkemidlene i IA-avtalen?

Dersom din bedrift kan dokumentere samarbeid mellom partene i virksomheten, kan din bedrift søke og få ekstra bistand fra NAV gjennom:

NAV Arbeidslivssenter (gratis): Hvis ikke de digitale tjenestene fra NAV er nok, kan dere få oppfølging på arbeidsplassen av en rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter. Tjenesten er et samarbeid mellom NAV, arbeidsgiver og ansattrepresentanter, og foregår i en avtalt periode.

Arbeidslivssenteret gir bistand til:

 • Sykefraværsrutiner
 • Langvarige eller hyppig gjentagende sykefravær
 • Partssamarbeid på arbeidsplassen
 • Enkel arbeidsmiljøkartlegging
 • Endring og omstilling
 • Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelse
 • Livsfaseorientert personalpolitikk
 • Arbeid og psykisk helse  

Søke tilskudd til ekspertbistand ved sykefravær hos NAV: Du og lederen din får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge og avklare situasjonen, og foreslår tiltak som kan gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Som medlem eller tillitsvalgt kan du ta kontakt med oss i Naturviterne dersom du har spørsmål om IA. Innføring i IA-avtalen er også en del av grunnopplæringen for nye tillitsvalgte.

De viktigste nettressursene er arbeidsmiljoportalen.no og enbradagpajobb.no 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere