Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, er fornøyd med gjennomslag for klima og miljø i tariffavtalene.

Gjennomslag for et grønnere arbeidsliv

Til årets tariffoppgjør utarbeidet Naturviterne krav om å få klima og miljø inn i avtaleverket i større grad. — Nå ser vi resultater og opplever gjennomslag i ulike tariffområder, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

— Vi er inne i en tid hvor et grønt taktskifte er nødvendig, det må skje med endringer på alle samfunnsarenaer. Arbeidslivet er en viktig arena i forhold til prioriteringer og beslutninger både nasjonalt og lokalt, derfor bør partene også jobbe med dette, sier Skaug.

Akademikerne, som forhandler på vegne av Naturviterne i flere tariffområder, fremmet krav om dette i de ulike forhandlingene. Resultatet av dette er nå at klima- og miljøaspektet er tatt med i tariffavtalene på flere ulike måter. 

Bestemmelsene som er oppnådd på disse tariffområdene innebærer at partene er forpliktet til å følge opp spørsmålet og legge til rette for grønne beslutninger og handlinger.

— Vi forventer at arbeidsgiverne tar initiativ til å følge dette opp og gjøre konkrete tiltak lokalt.  Vi vil også følge opp og bidra til at arbeidslivet utvikler seg i stadig grønnere retning, sier Skaug.

Slik er klima og miljø nå en del av de ulike tariffområdene:


Kommunesektoren (KS): 

"Partene understreker viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på ytre miljø og klima. Partene er enige om at klima-og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen". 

Avtalen sier også at medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen tas. Dette er et vesentlig poeng når det gjelder klima- og miljøspørsmålene, og da det ofte er partene lokalt som vet hvor skoen trykker og som kan finne de gode løsningene sammen, er det vesentlig å følge dette opp på en god måte.

Oslo kommune: 

"Partene understreker viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på ytre miljø og klima. Partene er enige om at klima -og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene, skal inngå som en del av partssamarbeidet innenfor rammen av medinnflytelse og medvirkning etter avtaleverket i Oslo kommune."

Privat sektor - Virke:

"Det er viktig at partene på virksomhetsnivå diskuterer og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere klimaavtrykket»

Privat sektor - SAN Spekter / Spekter helse:

"De sentrale parter er enige om at det er viktig og relevant å diskutere bærekraft og miljø i et overordnet perspektiv i tråd med FNs bærekraftsmål samtidig som verdiskapingshensyn ivaretas. Det er også viktig at partene på virksomhetsnivå diskuterer og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere klimaavtrykket. De sentrale parter forplikter seg med dette som utgangspunkt til å ta arbeidet og oppfølgingen inn i hovedavtalerevisjonen i 2021. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som igangsettes innen 1.november 2020. Utvalget utarbeider en veileder til hvordan partene kan samarbeide om fortsatt å bidra til en bærekraftig utvikling i den enkelte virksomhet."

Det vil bli videre forhandlinger også med andre arbeidsgiverorganisasjoner i privat sektor utover høsten, og Naturviterne fremmer krav om dette overalt.

Statlig sektor:

I statlig sektor er det vektlagt at klima- og miljøkompetansen skal styrkes. Det skal i tariffperioden legges til rette for kompetanseheving rundt bærekraft-, klima- og miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter.

I bestemmelsene knyttet til medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling er det kommet inn at partene vil prioritere kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne gi økt bærekraft for statlige virksomheter. Sammen med en felles protokolltilførsel om bærekraft og miljø bidrar dette til å trekke staten og tariffavtalen i en grønnere retning.

Laster kommentarfelt ..