Henningsvær i Lofoten. Foto: Torbjørn Hundere

Frykter svekkelse av klima- og naturhensyn i arealplanleggingen.

Naturviterne mener regjeringen må stanse endringen av plan- og bygningsloven som åpner for mer bruk av dispensasjoner og enkeltsaksavvik i arealplanleggingen.

Regjeringen sitt forslag innebærer at terskelen for å innvilge dispensasjoner i byggesaker blir lavere. Blir denne endringen vedtatt frykter Naturviterne en svekkelse av klima- og naturhensyn i arealplanleggingen.

 Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne — Vi trenger arealplanlegging som er basert på kunnskap, fagkompetanse og åpne beslutningsprosesser med god medvirkning, ikke spredte vedtak om bygging fra sak til sak gjennom mer bruk av dispensasjoner. Våre medlemmer jobber daglig med bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging. Regjeringen må unngå å svekke tilliten til forvaltningen som skal sikre god areal- og ressursforvaltning, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Plan- og bygningsloven er Norges viktigste lov for areal- og samfunnsplanlegging. Det er en lov som fordeler og omfordeler store økonomiske verdier i samfunnet gjennom vedtak om utbygging og omdisponering av areal. Landets lokalpolitikere gjør hver dag viktige vedtak om plan og bygg, for folk og fe.

Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling, og sikre at byggetiltak er i samsvar med lovgivningen. Hvor legger vi barnehagen, skolen, sykehuset, kulturhuset og gravlunden? Lokaliserer vi boligfeltet på et trygt sted der vi ikke er utsatt for flom og skred, får vi trygg skoleveg med den etterlengtede gang- sykkelvegen, blir matjorda og friområdet vårt beholdt eller bygget ned? Dette er spørsmål loven sikrer blir tatt hensyn til i saksbehandlingen.

Naturviterne fraråder regjeringens ønske om liberalisering av dispensasjonspraksis. Det samme gjør kommunenes egen organisasjon KS i sitt høringssvar. De mener at departementets forslag i svært liten grad vil øke et kommunalt handlingsrom. Den praktiske konsekvensen av forslaget vil først og fremst bli at betydningen av planinstituttet svekkes. Planinstituttet er et sentralt virkemiddel for utvikling av lokalsamfunnene, som uansett gir kommunene stort handlingsrom, og som også sikrer gode prosesser for bred innbyggerinvolvering.

Innbyggere og næringsliv trenger forutsigbarhet, helhet og langsiktig planlegging i kommune- og reguleringsplaner.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere