Forhandlinger om Hovedavtalen mellom Spekter og SAN er i havn!

Det er enighet om at tiltak knyttet til klima, natur og miljø er en viktig del av partssamarbeidet. 

SAN og Spekter ble 11. november 2021 enige om Hovedavtalen for 2022–2025.

Avtalen er i hovedsak prolongert, men vi har fått til noen viktige endringer.

Naturviterne er spesielt fornøyd med å ha fått gjennomslag for vårt krav om at tiltak knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling, skal drøftes med de tillitsvalgte i virksomheten.

Det er også tatt inn en ny innledning i Hovedavtalen som trekker fram viktigheten av partssamarbeidet og den norske modellen. Og det er presisert i denne at Hovedavtalen skal bidra til en bærekraftig utvikling. 

Av andre endringer kan nevnes at drøftingsbestemmelsen i avtalen også er oppdatert når det gjelder å involvere arbeidstakerne ved innføring av ny teknologi og digitalisering. Vi vil også trekke frem et nytt punkt om at verv som tillitsvalg gir kompetanse og skal vurderes i den videre tjeneste og karriere.

Den nye hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022.

Les mer om resultatet av forhandlingene her.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere