vårflom ved Trysilelva mai 2018

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

– Det trengs vesentlig mer til klimatilpasning her i landet, mener Naturviterne og forbundsleder Dagfinn S. Hatløy. Sammen med sju andre organisasjoner sendes nå en oppfordring til stortingspolitikerne om å gjøre lokalsamfunn og næringsliv mer robuste mot framtidige flom- og skredhendelser gjennom forebyggende tiltak.

Brev sendt Stortingets Energi- og miljøkomite og Finanskomite:

Økt innsats til flom- og skredforebyggende tiltak er nødvendig

I forslaget til statsbudsjett 2019 videreføres bevilgningen til Norges Vassdrags- og energidirektorats (NVE) flom- og skredforebygging (kap. 1820, post 22,60 og 72) på samme nivå som i år. Sett i lys av stadig nye naturskadehendelser pga. mer ekstremvær og uvanlige værforhold er det sterkt behov for å satse langt sterkere på å gjøre lokalsamfunn og næringsliv mer robuste mot framtidige flom- og skredhendelser gjennom forebyggende tiltak.

Vi ber derfor Stortinget om å prioritere opp forebyggende flom- og skredsikringsarbeid over NVE sitt budsjett, minst i tråd med direktoratets eget satsingsforslag på 200 millioner kr. pr. år i budsjettet for 2019, og videreføre denne satsingen i kommende budsjetter.

Begrunnelse:

NVEs forslag til en økt årlig satsing på flom- og skredforebygging utover dagens nivå med 200 millioner over en 10 års periode, har ikke fått gjennomslag i regjeringens budsjettforslag for 2019. NVE opplyser selv at minst 160 000 boenheter ligger i flom- og skredutsatte områder i Norge. I direktoratets oversikt over nødvendige sikringstiltak over 5 millioner kroner framgår det et estimert tiltaksbehov på 2,5 milliarder kroner. Pågående faresonekartlegging avdekker nye behov for nødvendige sikringstiltak.

NVE begrunner sitt forslag med at en økt fremdrift i gjennomføring av sikringstiltak for bebygde områder vil ha stor samfunnsmessig nytte gjennom redusert fare for tap av menneskeliv og skader på bebyggelse og infrastruktur. Det gis kun bistand til tiltak som har positiv nytte i forhold til kostnader. NVE anslår selv at gitt at framtidige tiltak har samme nytteverdi som tiltak som allerede er gjennomført, vil en satsing på 200 millioner kroner gi en samfunnsøkonomisk nytte på om lag 600 millioner kroner.

Nye faresonekartlegginger øker behovet for ytterligere sikringsarbeid – lista på 2,5 milliarder kroner er økende i takt med ny kartlegging. I tillegg er det nå et nytt tilskudd til å kartlegge behov for tiltak i bekker og små vassdrag. NVE har så langt bevilget ca. 5. mill. kroner til dette formål. Denne kartleggingen vil ytterligere øke behovet for tiltak som i dag ikke inngår i NVEs oversikt.

Vi oppfordrer Stortinget til å bidra til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene gjennom å legge inn de manglende flom- og skredsikringsmidlene i sitt endelige vedtak om statsbudsjett for 2019.

Med vennlig hilsen

 • Idar Kreutzer
  Administrerende direktør Finans Norge
 • Gunn Marit Helgesen
  Styreleder i KS
 • Julie Brodtkorb
  Administrerende direktør MEF
 • Dagfinn S. Hatløy
  Forbundsleder Naturviterne
 • Per Skorge
  Generalsekretær i Norges Bondelag
 • Toril Hofshagen
  Direktør Norsk Vann
 • Torbjørn Vinje
  Direktør NKS
 • Liv Kari Skudal Hansteen
  Administrerende direktør RIF
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere