Ber regjeringen intensivere sitt arbeid med grønn omstilling

Naturviterne med innspill til neste års statsbudsjett: - Det er viktig at staten tar føringer som markedet nødvendigvis ikke følger med på for å sikre nødvendig grønn omstilling, sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne.

Naturviterne er opptatt av at neste års statsbudsjettet skal ha en grønn profil som er rettet mot bærekraft:​

– Det er viktig for oss er at forvaltningen er kunnskapsbasert og at prinsippet om bærekraft må ligge til grunn for alle beslutninger, sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne

Det grønne skiftet står sentralt i Naturviternes innspill til statsbudsjett for 2017. Det vil være helt nødvendig med tiltak som klarer å kutte utslipp av klimagasser for å stagge klimaendringene som har blitt vår tids største utfordring. Den grønne omstillingen handler også om hvordan nye næringer skal vokse frem i industrien, til havs og til lands, og hvordan det skal påvirke vår fremtidige økonomi og finanssektor i en bærekraftig retning.

Naturviterne legger vekt på at staten må spille en aktiv rolle med grønne skatter og avgifter – og støtter skattekommisjonens prinsipp om å prise karbonutslipp og naturinngrep som ødelegger biomangfold og friluftsområder.  

Områder Naturviterne ønsker at det skal satses spesielt på er;

Miljøvennlig samferdsel

 • Fortsatt satsing på jernbane og forsering av Intercityutbyggingen.
 • Mer bruk av statlig reguleringsplan.
 • Styrking av planleggingskompetanse med naturviterkunnskap.

Matproduksjon

 • Norge må opprettholde sin evne til matproduksjon. Dette gjør styrking av jordvern viktig slik at arealene der maten produseres ikke ødelegges.
 • NMBU som et viktig kompetansesenter for matforskning i Norge må følges opp.
 • Mattilsynet må styrke sin evne til kontroll av biologisk materiale for å sikre folkehelse og landets matproduksjon.

Kartlegging og vern av natur

 • Regjeringens mål om økt utbygging og redusert planleggingstid har økt behovet for kartlegging av Norges naturverdier.
 • Naturviterne ønsker et ”økologisk grunnkart”.
 • Andre stikkord er frivillig skogvern og skjøtselstiltak for å opprettholde naturmangfold.

Kommunereform

 • Naturviterne er bekymret for at kommunereform kan få negativ innvirkning på kommunenes kapasitet og prioriteringer til å jobbe med plan, miljø og landbruk. Regjeringen må i sammenheng med stortingsmeldingen på området vise hvordan man vil sikre at kompetanse og kapasitet styrkes i forbindelse med reformen.

Modernisering av offentlig sektor

 • Naturviterne ønsker at arbeidet med organisering av arbeidsgiverpolitikken og forhandlingssystemet i staten intensiveres fra regjeringens side.

Forskning og utdanning

 • Naturviterne ønsker styrking av basisbevilgningene til utdanningsinstitusjonene. Særlig må utdanningsinstitusjonene innenfor naturvitenskap og realfag prioriteres for å sikre god rekruttering og kompetanse til nødvendige samfunnsoppgaver.
 • Den helhetlige satsingen på forskning må styrkes langt mer enn tilfellet i dag, bl.a. ved FOU-virkemidler samt at næringsrettet forskning og innovasjon gis fordeler bl.a. gjennom Skattefunnordningen.

 

Laster kommentarfelt ..