Ber om 200 millioner kroner mer til flom- og skredsikring

Ber om 200 millioner kroner mer til flom- og skredsikring

Naturviterne og sju andre organisasjoner, oppfordrer Stortinget til å øke bevilgningene til flom- og skredsikring med 200 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021. Det er tredje år på rad organisasjonene går sammen om å styrke bevilgingene til NVE.

Brevet er sendt til Stortingets Energi- og miljøkomite:

Tilpasninger til et endra klima krever økt satsing på forebygging av naturskader

I Statsbudsjettet for 2021 reduserer Regjeringen bevilgningen til Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) som skal forebygge flom- og skred (kap 1820, post 22, 45, 60 og 72) med 15 millioner kroner. Dette er svært uheldig i ei tid hvor utbetalingene som følge av naturskader øker. Klimaendringene rammer Norge oftere og med skader på liv, helse, matproduksjonen, infrastruktur og eiendom. Dette påvirker også næringsvirksomhet og verdiskapningen. Det er grunn til å tro at naturskader vil øke i omfang. Norge må ruste seg bedre til å håndtere et våtere, varmere og villere klima. Skred- og flomhendelser i Surna og Jølster viser dette. Det gjelder innbyggere og næringsliv sin trygghet og hverdag i by og bygd.

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo samt skogskader som kan skyldes naturhendelser eller vær (Finans Norge). De største naturskadene er storm, stormflo, skred og flom. Andre værrelaterte skader som ikke direkte skyldes de over, regnes ikke som naturskade, men kan være dekka av andre vilkår fra forsikringsselskapene og samles i en egen skadestatistikk. 

Vi er et langstrakt land med både kystlinje, fjell, innsjøer og elver. Klimaet og naturhendelser treffer ulikt i de ulike delene av landet. Mens Vestlandet og Nord-Norge treffes av vinder og havøkning, er det flom etter nedbør og snøsmelting som treffer Østlandet. 

En oversikt utarbeida av NVE i januar 2019 over behov for flom- og skredsikringstiltak viser et behov på 3,9 mrd. kroner. I 2020 bevilga Stortinget 331 millioner kroner og nå foreslås bevilgningen redusert i statsbudsjettet. 

Vi oppfordrer Stortinget til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene og øke bevilgningene til flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2021 med 200 millioner kroner. Det er bedre samfunnsnytte i å forebygge framfor å reparere skader. 

Brevet er underskrevet: 

  • Idar Kreutzer, adm direktør Finans Norge 
  • Bjørn Arild Gram, Styreleder i KS 
  • Julie Brodtkorb, adm. direktør Maskinentreprenørenes Forbund 
  • Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder Naturviterne 
  • Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag 
  • Thomas Breen, direktør Norsk Vann 
  • Rune Aale-Hansen, adm. direktør Norsk Kommunalteknisk Forening
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere