Bli student ved NMBU prøver å mate en geit

Utdanning og yrker innen forvaltning og økologi

Kunnskapsbasert forvaltning er en forutsetning for å balansere vekst og verdiskapning mot naturens tålegrenser. Avhengig av hvilken fordypning (mastergrad) du velger, åpner en utdanning innen økologi og naturforvaltning for arbeid inne områder som natur- og miljøforvaltning, skogfag, miljøvitenskap eller fornybar energi.

Hva handler naturforvaltning og økologi om?  


I hele verden produserer vi mat, drivstoff, elektrisk energi, byggematerialer og medisiner basert på planter og dyr. Når vi skal bestemme årets fiskekvoter, jaktkvoter, hvilke arealer som skal omdisponeres og hvilke arealer vi skal verne, snakker vi om forvaltning av naturen og naturens ressurser.

Hvordan organismene påvirker hverandre som deler av et økosystem er grunnleggende for å bevare arter og drive bærekraftig utnytting av ressursene. Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet, og økologisk-kunnskap må ligge til grunn når man skal vurdere hvordan høsting og eller inngrep vil påvirke arter og økosystemer.

De forvaltningsrettede studieretningene er ofte svært tverrfaglige. For å forstå naturen må du kunne grunnleggende biologi og økologi. Studieretningene inkluderer samtidig ofte tilgrensende fagområder som økonomi, regelverk, jakt, jordbruk og skogbruk. Kjennskap til juss (lover og regler) trengs for å vite hvordan finne frem og å bruke lovverket. Andre og mer spesialiserte kunnskapsområder er for eksempel opplæring i geografiske informasjonssystemer (GIS). Altså innsamling, organisering, analyse og visualisering av grafisk informasjon. Denne type dataanalyser brukes ofte i forbindelse med arealplanlegging og naturkartlegging.

De fleste som tar en bachelor-grad (180 studiepoeng) i økologi og naturforvaltning, eller tilsvarende utdanninger som natur- og miljøforvaltning, velger å fordype seg i et fagområde gjennom en mastergrad.

Fordypning innen økologi og naturforvaltning

Det er flere fordypningsrettinger (mastergrader) innen økologi og naturforvaltning, slik som:

  • Naturforvaltning: Hvordan bruke biologi, økologi og samfunnsfag til å forvalte naturen på en bærekraftig måte.
  • Økologi: Fordypning i fagområder som biologisk mangfold og global oppvarming.
  • Skogfag: Bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av skog og skogvitenskap.
  • Naturbasert reiseliv: Tverrfaglig utdanning mellom friluftsliv, turisme og naturforvaltning.
  • Fornybar energi: Natur- og klimavennlige og fornybarprosjekter og energieffektivisering.
  • Miljøvitenskap: Forurensing, menneskelig påvirkning og bærekraftig forvaltning av naturressurser.

Arbeids- og yrkesmuligheter innen økologi og naturforvaltning

De som har utdannelse innenfor økologi og naturforvaltning jobber med fagområder som vern og verneområder, truede arter, artskartlegging og forvaltning av naturverdier. Typiske stillinger er innen skog- og naturforvaltning, som miljørådgivere eller i tilknytting til samfunns- og arealplanlegging for kommuner eller konsulentselskap.

Hvor kan en jobbe med økologi og naturforvaltning?

Naturviterne har flere medlemmer som har utdannelse innen økologi og naturforvaltning. Mange medlemmer har rådgiverstillinger innen saksbehandling knyttet til natur og miljø i kommuner, hos Statsforvalteren eller i Miljødirektoratet.

Statens vegvesen har opp gjennom tidene ansatt svært mange med bakgrunn innen naturforvaltning, og kunnskapen brukes til alt fra å bekjempe svartelistede arter i veikanten til å planlegge nye veier som utgjør minst mulig skade på miljøet.

Det er mange konsulentselskapene ansetter naturvitere med bakgrunn fra økologi og naturforvaltning. Konsulent- og rådgiverselskaper jobber ofte på oppdrag fra utbyggere der det foreligger krav til at en konsekvensutredning utarbeidet av en tredjepart.

Eksempler på arbeidsgiver kan være: Statsforvalterne, Statskog, Miljødirektoratet, Artsdatabanken, Multiconsult, NorConsult, m.m.

Forskningsmuligheter innen økologi og naturforvaltning

Studiestedene har egne krav for opptak til forskerutdanning for stipendiatstillinger. Det er mulig sammen med arbeidsgivere innen privat og offentlig sektor å søke om enten nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d.

Rådgivning for deg som har utdanning forvaltning og økologi

Hva tjener en innen forvaltning eller økologi? 

Som medlem i Naturviterne får du tilgang på Naturviternes årlige lønnsstatistikk. Vi hjelper deg også med råd ved ansettelse og anbefalinger knyttet til lønn ved ansettelse.

Karriererådgivning innen forvaltning og økologi

Som medlem i Naturviterne kan du få hjelpe med jobbsøking. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet eller deg som ser etter nye muligheter og ny jobb. 

Bestille time for karriereveiledning i dag (krever medlemskap).