Skogfag, Naturviterne

Skogfag

Skognæringen er en godt etablert næring med gode fremtidsutsikter innen bioøkonomien. Her kan du lese mer om jobb og lønn innen skogfag.

Nærmere 40 % av landarealet i Norge er bevokst av trær. Her ligger det økonimiske verdier i trevirket, men skogen, særlig såkalt naturskog eller gammelskog, er også det økosystemet med flest truede arter og størst artsmangfold. I tillegg er skogen attraktiv for rekreasjon, fra turgåing, sopp- og bærsanking til elg- og skogsfugljakt. Innen skogfag får du derfor god kjennskap til tverrfaglige problemstillinger. 

Skogfag som studie innebærer stor valgfrihet. Skogskjøtsel handler om økosystemer i skog, biologisk mangfold, skogbehandling og forvaltning. Ressursøkonomi og planlegging går mer inn på markedsøkonomiske aspekter. Skogbiometri handler om å kartlegge ressursene. Driftsteknikk om å planlegge det praktiske, inkludert veier. Innen treteknologi lærer du om tevirket, og hvordan skogen kan drives for å få de ønskede egenskapene. 

Innen skogfag kvalifiserer du deg for å planlegge skogdrift og forvalte større skogeiendommer, og for lederstillinger innen skogforvaltningen.

Alt som er laget av olje, kan lages av tre. Denne sjargongen fra fagfolk innen skog henviser til mulighetene innenfor bioøkonomien. Bioøkonomien handler om et skifte fra olje til fornybare karbohydrater, og skogbruket anses som en betydelig aktør i framtidens bioøkonomi.

I tillegg til store mengder bygningsmaterialer og papir, gir nemlig trærne oss spesialcellulose til kosmetikk, tekstiler og maling, vanillin til næringsmidler, parfyme og medisiner, lignin til dyrefôr og batterier og bioetanol til drivstoff, farmasøytisk industri, maling og bilpleiemidler, for å nevne noe. 

Hvor kan jeg jobbe?

Arbeidsgiverne hvor vi har særlig mange medlemmer er de store selskapene i skognæringen, som Viken Skog, Allskog, Glommen Mjøsen Skog og AT Skog. Statskog er også en relevant arbeidsgiver over store deler av landet. Innen forskning er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) særlig relevant. 

Det er likevel i statlig sektor flest er ansatt. I tillegg til nevnte Statskog og NIBIO, er det behov for skogfaglig kompetanse både i Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Statens vegvesen, Statnett, hos statsforvalterne og i kommuner og fylkeskommuner. 

Lønn

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer.

Aktuelle arbeidsgivere

 • Allskog
 • AT Skog
 • Areal Og Eiendom
 • Bergene Holm
 • Bioland
 • Bondelaget
 • Brønnøysundregistrene
 • By Brug
 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel
 • Det Norske Skogselskap
 • Det Norske Veritas (DNV GL)
 • EB Kraftproduksjon
 • Ferdigbetong
 • Forsvarsbygg
 • Forum for natur og friluftsliv
 • Geodata
 • Grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler (undervisning)
 • Glommen Mjøsen Skog
 • Jordskiftedomstolene
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Løvenskiold-Vækerø
 • Miljødirektoratet
 • Mycoteam
 • Naturdata
 • Norad
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk sau og geit
 • Norsk Skogbruksforening (NORSKOG)
 • Norsk Skogrydding
 • Norske Skog
 • Nortømmer AS
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Opplysningsvesenets Fond
 • SB Skog
 • Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
 • Skogbrukets kursinstitutt
 • Skognæringa Kyst
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statskog
 • Statnett SF
 • Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk
 • Stiftelsen KSL Matmerk
 • Statens vegvesen
 • Statsforvalteren
 • Transportselskapet Nord
 • Tretorget
 • Universiteter og høgskoler (forskning og undervisning)
 • Vestskog
 • Viken Skog

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser