Morten Wedege - høring stortingsmelding om klimatilpasning

Klimatilpasning: Tydelig beskjed om behov for mer ressurser under høring i Stortinget.

Publisert: 09.11.2023

- Å ta vare på natur og restaurere natur er klimatilpasning i praksis, forklarte forbundsleder Morten Wedege i stortingshøring om klimatilpasning.

Naturviterne var i dag på høring om regjeringens Stortingsmeldings «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» i energi- og miljøkomiteen.

Forbundsleder Morten Wedege pekte spesielt på viktigheten av gode arealplaner og etterlyste mer folk og ressurser til å jobbe med natur og klima, både i kommunene og statlige etater.

- Kommunen trenger robuste fagmiljøer for å gjøre jobben, uttalte Wedege. Det er bekymringsfullt at mange kommuner ikke har oppdaterte arealplaner som tar tilstrekkelig høyde for naturfare.

Flere av deltagerne i høringen etterlyste mer konkrete tiltak og virkemidler, og blant annet KS ga tydelig utrykt for at det trengs økte økonomiske ressurser til å drive klimatilpasning i kommunene.

Et av de viktigste verktøyene kommunene har i sitt arbeid med klimatilpasning er arealplaner. Antallet bygninger innenfor fareområder vil kun øke som følge av klimaendringene. Naturviterne anbefaler derfor at det må bli et krav om oppdaterte arealplaner der det finnes ny kunnskap om fareområder.

 - Kommunene er også avhengig av mer støtte og veiledning fra statens faglige etater, forklarte Wedege i høringen.

Wedege etterlyste også mer hjelp til lokalpolitikerne fra Stortinget og regjeringen i hvordan håndtere ulike interesse i arealpolitikken. Det har vist seg vanskelig for lokalpolitikere å skulle ta ansvaret for å sikre nasjonale mål om bevaring av natur og matjord.

- Statsforvaltere og direktorater må få tydeligere føringer i arealpolitikken og skjerpe inn bruken av dispensasjoner, for eksempel gjennom tildelingsbrev, spesifiserte Wedege ovenfor komiteen. 

Naturviterne er positive til at regjeringen i stortingsmeldingen legger så stort vekt på bruken av naturbaserte løsninger. Naturbaserte løsninger for klimatilpasning er viktig, fordi de kan ha et positivt bidrag til bevaring av biomangfold.

Naturviterne har gitt innspill til statsbudsjettet om en styrking av offentlige fagmiljøer innen natur og klima, og spesifikt en styrking av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- En styrking av NVE er viktig for å kunne gjennomføre for eksempel prosjekter innen vassdragsrestaurering. Dette er tiltak som er viktig både for å bedre miljøtilstanden i vassdrag og for å håndtere større vannmengder som følge av klimaendringer, kan Wedege forklare. 

Samarbeidspartnere