Videoer
Naturviterforum 2022. Hvordan redde Oslofjorden

Naturviterforum og Naturviterprisen 2022

Se opptakene fra Naturviterforum: Hvordan redde Oslofjorden og utdelingen av Naturviterprisen 2022 til Christian Steel.

Opptak fra Naturviterforum: Hvordan redde Oslofjorden

Oslofjorden er i en dyp økologisk krise. Befolkningsveksten langs fjorden har ført til stadig større utslipp av avløpsvann. Siden 1990 har befolkningen i kommuner med strandlinje til fjorden fordoblet seg, uten at kapasiteten i renseanlegg er bygd ut tilsvarende. Et varmere klima medfører også at tele og snøfall ikke beskytter jordene like godt etter høystpløying, noe som øker avrenningen til fjorden. Belastningen fra forurensing er kritisk, og medfører blant annet at ettårig lurv (trådalger) er i ferd med å fortrenge ålegress og skoger av tang og tare. Dette gir dårlige oppvekstvilkår for småfisk og yngel, og det er innført helårs forbud mot fiske av torsk.

I 2021 ble regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord medet aktivt friluftsliv» lagt frem. Arbeidet med gjennomføringene av planen vil kreve alle kommunene i hele østlandsområdet involveres, og ikke kun kystkommunene. 

De tre hovedårsakene til svekket økologi i fjorden som må utbredes og løses er:

  • Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter. 
  • Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
  • Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Det vil kreve langvarig arbeid og en serie med tiltakt å få reddet Oslofjorden, men det er heldigvis mulig å snu den negative utviklingen hvis de miljøfaglige rådene følges og tiltakene blir prioritert.

I opptakene fra Naturviterforum 2022 kan de lære om bakgrunnen for og tiltakene i planen, og få et helhetlig bilde av tilstanden og hva som skal til for å redde fjorden.


Naturviterforum del 1:

Innhold:

  • FNs TIÅR FOR HAV OG HAVFORSKNING; Morten Wedege, forbundsleder Naturviterne. 
  • EN HELTHETLIG PLAN FOR OSLOFJORDEN; Jon Lasse Bratli, fagdirektør, Miljødirektoratet. 
  • TILTAK FOR Å REDDE FJORDEN; Håvard Hornnæs, statsforvalteren i Oslo og Viken. 
  • EFFEKTIVE TILTAK FOR MARINT LIV; Alf Ring Kleiven, forsker, Havforskningsinstituttet. 
  • POLITISK SAMTALE: HVORDAN LYKKES MED Å REDDE FJORDEN? Maria Varteressian (AP) er politisk rådgiver for klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide, Epsen Søilen, Oslofjorden Friluftsråd og Fredrik Myhre, WWF. 

 

Naturviterforum del 2:

Innhold:

  • REN FJORD, STRENDER OG FRILUFTSLIV FOR ALLE; Espen Søilen, direktør, Oslofjorden Friluftsråd. 
  • TARESKOGER, ÅLEGRAS OG KORALLER; Monika Olsen, Nasjonalparkforvalter, Ytre Hvaler nasjonalparkstyre. 

 

Utdeling av Naturviterprisen 2022 til Christian Steel