Merete Skaug

Merete er generalsekretær i Naturviterne. Blogger spesielt om tema knyttet til arbeidsliv og karriere

Likestillingen i Norge har kommet langt, vi er på toppen sammen med Island og Finland på ulike målinger. Det er en målsetting at kvinner skal være økonomisk og sosialt uavhengige, og i den sammenhengen er det fremdeles utfordringer. 37% av kvinnene jobber deltid og kvinners lønn er 85% av lønnen til menn.

I Naturviterne har vi nettopp gjennomført en lønnsstatistikk, og den viser bra tall for balansen mellom kjønnene. Det er lite deltid og kvinnene tjener 93,9 % av det menn tjener. Tallet er ganske likt hva det har vært de siste årene. En forklaringsfaktor for forskjellen er at blant medlemmene er gjennomsnittsalderen for menn noe høyere enn for kvinner, og høyere alder gir ofte høyere lønn. I tillegg han man noe ulike jobber, det er flere menn i lederstillinger, som også gir lønnsutslag.

Et kjønnsdelt arbeidsmarked

Skal man gjøre noe med lønnsforskjellene i Norge er det vesentlig å se på hvilke bransjer og type jobb man sikter seg inn mot. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden, og det var mer kjønnsdelt i 2010 enn i 1996. Dette gjelder også akademikere. Det er høyere lønn i privat sektor enn i offentlig sektor, og det er ulikt lønnsnivå i ulike bransjer.

I Norge i dag er 35% av lederne kvinner. Andelen blir lavere jo høyere ledernivået blir, og det er langt flere i offentlig enn i privat sektor. Er det så et mål i seg selv at vi skal ha like mange kvinnelige som mannlige ledere?

Noen hevder at kvinner og menn har ulike måter å lede på. Kvinner skal ha en fordel når det gjelder relasjoner og mellommenneskelig kompetanse, mens menn skal være mer konkurranseorientert og ha større handlingskraft. Men, forskning viser at menn og kvinner er omtrent like som ledere jf. professor Tom Colbjørnsen fra BI. Det er generelt gode lederegenskaper som teller. Det er selvsagt individuelle ulikheter, men det er ikke kjønn i seg selv som er utslagsgivende.

Må se den individuelle kompetansen

Den viktigste grunnen til å jobbe for flere kvinnelige ledere er at vi må bruke hele arbeidstokken for å finne de gode lederemnene, og bruke kompetansen og de personlige egenskapene den enkelte har. Kvinnelige ledere er forbilder og rollemodeller, og det er vesentlig for å gi føringer for hva slags samfunn vi ønsker oss fremover.

Det er også viktig at vi kvinner må tro på oss selv, tørre å rekke opp hånden og være synlige.

Det er mange grunner til at det blir færre kvinner jo lenge opp i systemene man kommer. Historisk sett har det ikke vært kvinnenes domene, og en del verdier og holdninger henge nok igjen. Det kan gi utslag i hvordan man rekrutterer, eller hvordan kvinnene selv velger å prioritere. Det kan også være rammebetingelser i den enkeltes totale situasjon. Samfunnsmessig er det ønskelig at kvinner blir sterkere representert enn de er i dag. Noen politiske brikker kan brukes, som kvotering eller pappakvote for foreldrepermisjon, men det er også viktig at vi kvinner må tro på oss selv, tørre å rekke opp hånden og være synlige.

Det er gjort mye godt arbeid for likestilling og kvinners muligheter de siste tiårene. Skal vi opprettholde vår posisjon, og gjøre den enda bedre, kreves det bevissthet fra tidlig alder og arbeid fra alle generasjoner. Så jobb med saken, og gratulerer med dagen!