Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

Oslo har vært en de 13 største byene i Norge som sammen med staten var med i et prosjekt kalt Framtidens byer. Samarbeidet pågikk i perioden 2008 til 2014, og har bl.a. sett på mulighetene for å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i.

Vi vet at byer er hjem til halvparten av verdens befolkning. Byene er allerede den desidert største forbrukeren av energi og står for 80 % av alle utslipp av drivhusgasser i verden. I Norge bor opp mot 80 % av befolkningen i byer og tettsteder. Hvis byene klarer å redusere sine utslipp, vil det med andre ord utgjøre en stor forskjell. Dessuten er miljøvennlige byer gode byer å bo i. 

Samarbeidet definerte derfor at Framtidens byer er bygget tett, så vi bor samlet. Da kan vi gå og sykle i stedet for å bruke bil, og vi forurenser mindre. Med færre biler og veier blir det også mer plass til sykkelstier og parker. Det gjør byen vakrere - og oss litt sunnere. Dessuten tar parkene og grøntområdene av for regnvannet vi må vente oss i framtiden.

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i 2010 for Framtidens byer viste at befolkningen i de 13 største byene i Norge ønsker seg kommuner som jobber aktivt for at de skal kunne leve mer klimavennlig. Beboerne i Framtidens byer er også spurt om hvilke tiltak de mener kommunen bør prioritere. Aller viktigst synes innbyggerne det er å bygge ut kollektivtransporten, og gi plass til grønne lunger for lek og rekreasjon. Når det gjelder disse to tiltakene er også innbyggerne relativt misfornøyd med kommunenes innsats i dag.

Over 90 % av innbyggerne er for bygging av flere turveier og fortau, og ønsker at kommunen skal prioritere et levende og attraktivt sentrum.

Oslo var altså en av deltagerne i dette programmet, og nå gjenstår det å oversette seks år med kunnskaps- og erfaringshenting til praktisk bypolitikk, eller som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa det under sluttkonferansen om Framtidens byer i 2014; ”Det er nå det virkelig begynner! ”

For snart to uker ble det klart at det nye byrådet vil ha Oslo-gryta bilfritt innen 2020. Dette er prøvd med gode erfaringer i andre europeiske byer, som eks. München og Freiburg som også Framtidens byer har vært på studietur til. Men protestene kom raskt fra bl.a. handelsnæringen, men også fra regjeringen. I VG den 24.10.2015 ville ikke Høyres Linda Hofstad Helleland, leder i Stortingets transportkomite utelukke at regjeringen kan komme til å stoppe gjennomføring av et bilfritt Oslo. Det synes jeg er oppsiktvekkende så lenge det er Oslo kommune som er planmyndigheten, og har ansvaret for byutviklingen. Det strider også mot hva statsrådkollega Sanner har sagt om å legge større vekt på lokaldemokratiet i arealplanleggingen og samfunnsutviklinga. I overnevnte sluttkonferansen pekte Sanner også på at klimaforliket skal forsterkes, og det skal regjeringen sørge for og det må byene bidra til. Sanner sa samtidig at ”at byene skal styre mer. Byene kjenner utfordringene, byene tar ansvar. Kommunene skal få mer handlefrihet og møte færre hindringer i jakten på de gode løsningene.”

Nå vet vi at Oslo og flere andre storbyer sliter med dårlig luftkvalitet og støy. Dette er direkte helsefarlig og fører til dårligere livskvalitet og redusert levealder. Piggdekkforbud, rushtidsavgift og tanker om å forby dieselbiler er prøvd, men fortsatt er det ikke bra.

Den 18.12.2014 varslet EFTAs overvåkningsorgan ESA å ta Norge inn for EFTA-domstolen fordi luftkvaliteten i enkelte norske byer og tettsteder ikke er i samsvar med miljøkravene i EØS-regelverket om luftkvalitet og renere luft. For problemet er den totale biltrafikken, og vi klarer ikke å redusere veksten. Alle vet dette, men ingen tør eller vil virkelig gjøre noe med det! Men det synes som om at Oslo kommune mener alvor nå. De får støtte fra forskningssjef Aud Tennøy (TØI) i Aftenposten 28.10.2015 som bl.a. fastslår at å bygge seg ut av bilkøer er feilslått politikk. Det må til kraftige bilrestriksjoner i sentrum samtidig med en oppgradering kollektivtilbudet, flere sykkel og gangveger og bygge tettere (og høyere) i sentrum og knutepunkter. Men helt ”bilfritt” blir det jo ikke, nødvendig vare- og persontransport, sykebiler med mer vil jo foregå, men det totale bybildet, bymiljøet og klimaavtrykket vil bli helt annerledes enn i dag.

Jeg vil gi honnør til byrådets ambisjoner med ønske om at de måtte lykkes og være til inspirasjon for alle framtidens byer.

Vebjørn Knarrum, forbundsleder