Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Naturviterne deltok sammen med jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, samt Spire, Norges Bygdeungdomslag og Bygdekvinnelaget med overlevering av opprop for
et sterkere jordvern til Stortingets næringskomite 17. november 2015. Nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget 8. desember 2015. 

Dyrka jord er en viktig nasjonal ressurs. Nå og for kommende generasjoner. Dannelse av god matjord tar lang tid, og nedbygging av matjord er en irreversibel prosess. Matjord er en begrenset ressurs. Skal vi øke norsk matproduksjon, må vi ta vare på mest mulig matjord.

Klimaendringer og en urolig verden minner oss om at evnen til egen nasjonal matproduksjon er avgjørende for et land sin beredskap og selvråderett. Et strengere jordvern er og en del av det grønne skifte. Mange næringer kommer og går. Matproduksjon vil alltid være en varig næring.

Stortinget sitt vedtaket er en ny innskjerpet bestilling til alle. Til kommunene, utbyggere, regionale myndigheter, ikke minst samferdselsmyndigheter, m. fl.

Kommunene er landbruks-, og planmyndighet. Lovgivingen i Norge har gitt kommunene lokalt ansvar for nasjonal interesse – jordvernet. Dette krever kompetanse, kapasitet og politisk vilje i kommunene. Hvilke valg kommunene gjør i samfunnsplanleggingen vil avgjøre om det nye nasjonale jordvernmålet blir fulgt opp.

God samfunnsplanlegging, jordvern og bærekraftig arealbruk krever naturviterkompetanse. Naturviterne vil jobbe for at universitet og høyskoler tilbyr gode studietilbud som stimulerer ungdom til å velge disse fagområdene.

Naturviterne som forening har stor kompetanse innen jordvern og landbruk, og har som mål å være en tydelig og relevant organisasjon for viktige beslutningstakere innen området.

Her er Stortinget sitt vedtak 08.12.15 (lik innstillingen fra Næringskomiteen 19.11.15):

Stortinget fastsetter det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 4 000 dekar. Stortinget ber regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020.

Stortinget ber regjeringen:

  1. legge fram i revidert nasjonalbudsjett for 2016 positive virkemidler for kommunene som vil gjøre det enklere å unngå utbygging av dyrka mark
  2. etablere i løpet av 2016 et skolerings- og tiltaksprogram for lokalpolitikere i norske kommuner, knyttet til ivaretakelse av dyrka og dyrkbar mark
  3. utrede om fylkeskommunen bør få større rolle i planarbeidet relatert til jordvern
  4. vurdere utvida meldeplikt for kommunene til Fylkesmannen ved omdisponering av dyrka mark, og komme tilbake til Stortinget med egnet forslag i løpet av 2016
  5. vurdere forsterking av vernebestemmelsene i jordloven
  6. utrede endringer i lovgivningen som vil begrense og sikre åpenhet om opsjonsavtaler om kjøp av dyrka og dyrkbar jord for utbygging
  7. fremme forslag i regelverket slik at jordloven gjelder for omdisponert dyrka mark inntil den dyrka marka faktisk er bygd ned
  8. komme med forslag i løpet av 2016 for å øke nydyrkingen