2017 har være et svært innholdsrikt år for oss som jobber staten. Mange av oss har vært gjennom, eller står midt opp i, omstillingsprosesser av større eller mindre omfang. I tillegg har rammebetingelsene rundt det å jobbe i staten endret seg noe, ved at tjenestemannsloven er erstattet med lov om statens ansatte. Vi har også fått ny hovedtariffavtale, der lønnstrinn fra og med i år er en saga blott. Og om vi synes 2017 har vært begivenhetsrikt, så er det ingen grunn til å tro at 2018 blir mindre spennende. Det arbeides med å få på plass en ny pensjonsordning og vi skal inn i lønnsforhandlinger i et år med hovedoppgjør. Det er heller ingen grunn til å tro at omstillingshastigheten i staten vil avta.

Lønnsoppgjøret 2017 – hva nå?

I 2017 fikk vi gjennomslag for ytterligere moderniseringer av den hovedtariffavtalen Akademikerne framforhandlet i fjor. Vi har fått bort lønnstrinn, men fortsatt gjenstår en veritabel jungel av stillingskoder og lønnsrammer. Naturviterne er fornøyd med de endringene som er kommet på plass, og vil jobbe gjennom akademikerne for å oppnå enda bedre betingelser for være medlemmer Selv om rammen for lønnsoppgjøret fortsatt skal forhandles mellom de sentrale partene, er det på arbeidsstedene den enkeltes kompetanse, ansvar, innsats og  resultater viser seg. At lønnsfastsettelsen og lønnsutvikling forhandles lokalt, gjennom kollektive forhandlinger er derfor viktig. Naturviterkompetanse er avgjørende for de store samfunnsendringene som kommer gjennom det grønne skiftet, og denne kompetansen må verdsettes deretter. Uavhengig om man mener det grønne skiftet hovedsakelig må skje i privat sektor eller i offentlig, vil det stilles krav til kompetansen i statlig sektor. I den forbindelse er vi alle nøkkelpersoner.

Ny pensjonsordning i staten

Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon har startet opp igjen. Det legges opp til et tett løp som skal være ferdig før lønnsoppgjøret våren 2018. Naturviterne deltar i dette arbeidet i samarbeid med Akademikerne. Dagens ordning  med en sterk levealderjustering gjør dagens offentlige tjenestepensjon lite gunstig for våre yngre medlemmer, og vi krever derfor en bedre ordning. Pensjonssystemet må innrettes slik at det lønner seg å stå lengre i arbeid, samtidig som det sikrer alle muligheten til en anstendig pensjon. At hele lønnsinntekten er pensjonsgivende og at man har mulighet til kombinere uttak av pensjon med jobb vil også være viktige krav for i de kommende forhandlingene. Vi vet at mange synes dette med pensjon er komplisert, og flere av oss utsetter gjerne å tenke på dette så lenge som mulig. Naturviterne har derfor samlet en del informasjon om pensjon på våre hjemmesider. Vi håper denne vil være til nytte for så mange som mulig.

Omstilling

Som nevnt innledningsvis er det ingen grunn til å tro at takten i statlige omstillinger vil avta. Krav om økt effektivisering og digitalisering vil fortsatt møte oss i året som kommer. Naturviterne arbeider for at omstillingsprosesser i staten skal gjennomføres på en ryddig og inkluderende måte. For å oppnå gode resultater i slike prosesser er det avgjørende med godt samarbeidsklima lokalt. Våre tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass jobber nærmest daglig for å ivareta dette på best mulig måte. I slike prosesser er det viktig at alle blir lyttet til, og at man skaper best mulig arbeidsforhold for de ansatte. De mest utfordrende omstillingene er selvsagt de som fører til at ansatte må sies opp. Da er det særdeles viktig med grundige og gode prosesser. Naturviterne er her for alle medlemmer som er berørt, og nøl ikke med å ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller sekretariatet sentralt. Det er bedre å spørre for tidlig enn for sent!

Verving

Naturviterne er nå nærmere 7000 medlemmer. Det er kjempebra, og vi har hatt en god medlemsutvikling. Men for at Naturviterne skal fortsette å levere på vegne av våre medlemmer så er vi også avhengig av å bli enda flere. Og de beste til å rekruttere nye medlemmer er dere som allerede er her. Fortell gjerne kolleger, venner og bekjente om Naturviterne. Hver gang du verver et nytt medlem kan du velge en premie fra premiestigen vår. Blir vi flere blir vi også sterkere.

Sektorstyre stat vil sende en stor takk til alle tillitsvalgte for god innsats og godt arbeid i 2017, og ønsker alle medlemmer lykke til med viktig arbeid i 2018.

Hilsen sektorstyre stat

Morten Ingebrigtsen Wedege // Alt Støle // Anne Camilla Bergkvist
Ida Johanne Ulseth // Janne Fossum