Anja Johansen Haugerud

Anja Johansen Haugerud er seniorforsker ved Statoil Rotvoll forskningssenter. Hun blogger her om saker som opptar henne som leder av Naturviterne – privat


bilde: Colourbox

I går. Tirsdag 15. desember. Klokka sju om morgenen. Meldingen kommer på intranettet om sluttpakke til alle ansatte i Statoil. Det informeres om at alle ansatte i selskapet nå får tilbud om å søke på sluttpakker. Frem til nå har Statoil kun tilbudt sluttpakker til grupper og avdelinger.

For de fleste av oss ansatte kom det som en overraskelse at en nå tilbyr dette til alle i hele Statoil ASA, til tross for at antallet en skal redusere med er varslet på tidligere tidspunkt (pressemeldinger sommeren 2015). Timinga kan nok også være stressende for mange, siden søknadsvinduet er på nyåret, fra 5. - 25. januar.

For nå tilbyr altså Statoil for første gang sluttpakke til alle i selskapet. Informasjonssjef Knut Rostad i Statoil forteller at bakgrunnen for tilbudet om sluttpakker er effektiviseringsprogrammene til Statoil. Det tar sikte på å redusere bemanningen med 1100 til 1500 ansatte innen utgangen av 2016.

Her i Statoil finner du et bredt spekter av naturvitere. Og de vil fortsatt være viktige for å drive arbeidet med å redusere utslipp på norsk sokkel framover. I Statoil finner en blant annet marinbiologer, kjemikere, bioteknologer, toksikologer, industrielle økologer, geologer og reservoarfysikere. Disse jobber med alt fra miljøstyring og rådgivning, til forskning.

Oljevern, miljøovervåkning på norsk sokkel (som f.eks. Havobservatoriet i Lofoten/Vesterålen, miljørisikoarbeid, rådgivende arbeidsgrupper inn i OSPAR-samarbeidet, konsekvensutredninger og teknologiutvikling er bare noen av prosjektene som er avhengig av naturvitere som er spesialister på sitt fagfelt med bred erfaring og tydelige stemmer.

Det er ikke bare i Statoil at det varsles om omstillinger og endring.

I tider med slike endringer er det ekstra viktig å være tydelige på det viktige arbeidet mange naturvitere gjør til innsats for ei bærekraftig og grønn framtid.

Naturvitere bør være ekstra tydelige på og synliggjøre hvor viktig vår kompetanse er for å drive fram et grønt skifte med miljørevolusjonerende teknologi som vil komme alle til gode.

Om du får tilbud om sluttpakke:

  • Det som er aller viktigst å være klar over når man får tilbud om sluttpakke er at man ikke forhaster seg eller føler seg presset til å ta i mot et slikt tilbud.
  • Det er viktig å være klar over at man ved en sluttavtale også vanligvis fraskriver seg noen rettigheter man har ved oppsigelse, som retten til å gå til sak mot arbeidsgiver om grunnlaget for oppsigelsen og fortrinnsrett til ny ledig stilling ett år fra utløpet av oppsigelsestiden.
  • For å unngå at du må vente åtte uker på å få utbetalt dagpenger fra NAV, er det også viktig at det går fram av sluttavtalen at du som arbeidstaker ikke selv er årsak til oppsigelsen.

Ta kontakt med Naturviterne:

  • Ta alltid kontakt med Naturviternes sekretariat for å drøfte innhold og eventuelle konsekvenser ved å inngå en sluttavtale.